A A A

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมคุณภาพสารมาตรฐานสมุนไพร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคา(e-bidding) ครั้งที่ 10/2565   ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 วงเงินงบประมาณ 950,000.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยทางคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เห็นควรให้มีการยกเลิกการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าว เนื่องจาก เกิดจากข้อผิดพลาดในการจัดทำรายละเอียดการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางเว็บไซด์ของคณะฯ เรื่องการกำหนดวันการเข้าดูสถานที่ จึงทำให้เกิดข้อเสียเปรียบ – ได้เปรียบในการยื่นข้อเสนอ พร้อมนี้ได้แนบประกาศฯ เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา