A A A

      ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเชิญชวนเพื่อเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟี่แบบหมุนคอลัมน์ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 6,870,000.- บาท  (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน นั้น

      เนื่องจากมีผู้ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพียงรายเดียว ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

      ประกาศยกเลิก