A A A

          ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ที่ 9/2565 ลงวันที่  29 ตุลาคม 2564 วงเงินงบประมาณ 850,000.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้วโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ  บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด จัดซื้อในวงเงิน 514,999.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา