A A A

   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์  รายการ เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ  จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 2,200,000- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน  2565  

            - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 2 พฤศจิกายน   2565

           -  คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา  วันที่ 3 พฤศจิกายน   2565 

           ประกาศเชิญชวน_เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ

           เอกสารประกวดราคา_เครื่องสกัดสารฯ

           ขอบเขตงาน_เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ2

           ราคากลาง_เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ2