A A A

         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาสิ่งก่อสร้าง  รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ1,689,200.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 3  พฤศจิกายน  2565  

            - กำหนดวันสอบถามข้อมูล ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

            - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 4 พฤศจิกายน   2565

           -  คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา  วันที่ 7 พฤศจิกายน   2565 

 ประกาศเชิญชวน_ปรับปรุงห้อปฎิบัติการงจุลฯ

เอกสารประกวดราคา_ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุล

ขอบเขตงาน

ราคากลาง_ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุล

ราคากลาง1