A A A

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์  รายการ ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ1,156,400 โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 3  พฤศจิกายน  2565  

            - กำหนดวันสอบถามข้อมูล ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

            - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 4 พฤศจิกายน   2565

           -  คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา  วันที่ 7 พฤศจิกายน   2565 

ประกาศเชิญชวน_ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจุลฯ

เอกสารประกวดราคาครั้งที่ 15/256

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน1

ขอบเขตงาน2

ราคากลาง