A A A

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาสเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ชุดถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของเซลล์ พร้อมวิเคราะห์ผลชนิดหัวกลับ  จำนวน 1 ชุดนั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  คือ บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด ในวงเงิน 2,394,000- บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา