A A A

                ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาสเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดปริมาณโลหะหนัก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือกนั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  คือ บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  ในวงเงิน 2,858,000.00 บาท  (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา