A A A

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ตู้ชีวนิรภัย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 17/2566 นั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด ในวงเงิน 778,960.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา