A A A

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 16/2566 นั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ ในวงเงิน 549,000.-บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา