A A A

         ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการยาน้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

        ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการยาน้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไดมอนด์ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 193,100.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา