A A A

           ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการซื้อเครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

          ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน จำนวน 6 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

บริษัท วีเทค อินโนเวชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 213,600.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา