A A A

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการแก้ไขระบบท่อด้านดูดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง