A A A

          ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์พัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 18/2566 นั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท กิบไทย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,151,555.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา