A A A

         ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องสกัดสารระบบไมโคเวฟ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น  บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อ และได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด ในวงเงิน  2,193,500 บาท  (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_เครื่องสกัดฯ