A A A

           ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการซื้อชุดเก็บสารเคมีสำหรับห้องเก็บสารเคมี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

           ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บสารเคมีสำหรับห้องเก็บสารเคมี จำนวน 1 ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 299,600.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา