A A A

        ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ รายการ  ชุดครภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น  บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อ และได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ บริษัท เบคไทค กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด  ในวงเงิน  1,154,530 บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วนตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องจุลชีววิทยา