A A A

      ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องจักรสำหรับทำแกรนูลยาสมุนไพร จำนวน  1 ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก นั้น  บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อ และได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด  ในวงเงิน  1,799,000.- บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    ประกาศผู้ชนะ