A A A

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 696 จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป

(ก) คุณสมบัติทั่วไป

 • อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

(ข) ลักษณะต้องห้าม

 • เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 • เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. กำหนด
 • เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย หรือตามกฎหมายอื่น
 • เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • เป็นบุคคลล้มละลาย
 • เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน เพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
 • เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 ทางวิศวเภสัชกรรม เภสัชอุตสาหการ เภสัชศาสตร์ ที่เน้นทางด้าน solid dosage form หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เภสัชศาสตรบัณฑิต) และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษา หรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
 • เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และเป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนด
 • ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ ประจำปี 2562

- วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU-TEP ที่เทียบเท่าผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ดังนี้

TOEFL Paper-based ไม่น้อยกว่า 500 หรือTOEFL Computer-based ไม่น้อยกว่า 173 หรือ TOEFL Internet-based ไม่น้อยกว่า 61 หรือ

IELTS ไม่น้อยกว่า 5 หรือ

TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ

PSU-TEP เฉลี่ยทุกทักษะไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ผู้ที่รับเข้าใหม่ด้วยวุฒิปริญญาเอก ให้ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ได้รับผลคะแนนภาษาอังกฤษ หากไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษประกอบการพิจารณา กรณีได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ จะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP และให้รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษให้ส่วนงานทราบเพื่อส่วนงานนำไปพิจารณาในการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 696 จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ)

 

 1. ภาระงานตำแหน่งอาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ต้องปฏิบัติภาระงานสอน วิจัยและบริการวิชาการ

 

 1. วุฒิและอัตราเงินเดือน :

วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า                                                           อัตราเงินเดือน       31,500 บาท

วุฒิปริญญาโท แผน ก หรือ วุฒิปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1              อัตราเงินเดือน       26,250 บาท

 

 1. ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565

 

 1. สถานที่รับสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันและเวลาราชการ หรือ ส่งเอกสารการสมัครงานไปที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 (วันปิดรับสมัคร) โดยถือวันประทับไปรษณีย์ต้นทาง โดยวงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.personnel.psu.ac.th/fromper/form17.pdf หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ 074-288802-3 หรือ 074-288960

 

 1. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 • ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว และลงมือชื่อในใบสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วน
 • สำเนาปริญญาบัตร และสำเนา Transcript ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าสำเร็จการศึกษาในวันปิดรับสมัครสอบ อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบรับรองแพทย์ (จากคลินิก หรือ โรงพยาบาลเอกชน/รัฐบาล) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 

 1. วิธีการคัดเลือก

                ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิจากเอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 8 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือก จะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้หมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สอบได้