A A A

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2562

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. คณะกรรมการประชุมวิชาการประจำปี 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักการและเหตุผล

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นว่าเรียนรู้ตลอดชีวิต (Live long learning) เป็นสิ่งที่เภสัชกรพึงมี และไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนภายใต้หลักสูตรปริญญาบัตรเท่านั้น จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปีร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ และถือเป็นบทบาทหลักในการเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนด้านวิชาการ นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ใหม่ๆให้กับเภสัชกรแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างคณะกับศิษย์เก่า และให้ศิษย์เก่าได้มีความผูกพันกับคณะเภสัชศาสตร์มากขึ้นอีกด้วย ในปี 2562 นี้ ทางคณะผู้จัดงานได้กำหนดหัวข้องานประชุมคือ Pharmacist Essential: Innovations and Technology for Next Generation Health Care โดยจัดในระหว่างวันที่ 14-16 มี.ค. 2562 เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ ได้ตรียมพร้อมต่อนโยบายของประเทศและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากทุกวันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมและยาใหม่ที่เกิดมีมากขึ้น การพัฒนาซึ่งนวัตกรรมทางสุขภาพซึ่งจะมีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างแท้จริง และการดูแลสุขภาพในยุค 4.0 อีกทั้งการดูแลทางโภชนาการ การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และยาสมุนไพร ก็เป็นสิ่งที่เภสัชกรพึงรู้ในทิศทางการเดินไปของประเทศ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่เภสัชกรต้องรู้เพื่ออยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยหวังว่าเภสัชกรที่เข้าอบรมจะนำเอาความรู้และแรงบันดาลใจไปพัฒนางานของหน่วยงานและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรในการพัฒนาอุตสาหกรรมยา การใช้ยาและสมุนไพร รวมถึงการดูแลโภชนาการ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งจะนำเอาความรู้ไปพัฒนางานของตนเอง หรือองค์กรต่อไปในอนาคต

2. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรในประเทศ

3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ภายในคณะฯ และส่งเสริมความรู้ให้กับแหล่งฝึกงานนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม

เภสัชกรจากทั่วประเทศจำนวน 300 คน
คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรประจำแหล่งฝึกจำนวน 100 คน

ระยะเวลาการจัดประชุม

จัดประชุม 3 วัน ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดร.อธิป สกุลเผือก (หัวหน้าโครงการ) และคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการประจำคณะฯ

สถานที่จัดประชุม

วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้
คณะเป็นที่จดจำของสังคมในฐานะการเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ทางเภสัชศาสตร์

รูปแบบการฝึกอบรม

เป็นรูปแบบบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนา

อัตราค่าลงทะเบียน

เก็บจากผู้ลงทะเบียน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ท่านละ 900.- บาท

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 14 มีนาคม 2562 ท่านละ 1,200.- บาท


register button

pdf symbol 

doc button

 


จองห้องพักโรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า

Image result for lee garden plaza  Related image

hotel button 


กำหนดการ

14 มีนาคม 2562   ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า

8.00-8.15     ลงทะเบียน
8.15-8.30     พิธีเปิด 
8.30- 9.30 
“Diabetes and Heart Failure” 
รศ. นพ. วรวุฒิ จินตภากร  
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9.30-10.20  
"Pharmacists 4.0 in management of chronic kidney disease”
"เภสัชกรยุค 4.0 กับปัญหาโรคไตเรื้อรัง"
ดร.ภญ.อุษณีย์ วนรรฆมณี
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.20-10.40   
 Break 
10.40-11.30 
"Expectations for pharmacists in management of infectious diseases""ความคาดหวังต่อเภสัชกรในการบริบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ"ผศ. ดร. ภญ. สุทธิพร ภัทรชยากุลภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11.30-12.30 
Luncheon symposiums 1
12.30-13.30   
Luncheon symposiums 2
13.30-15.00 
“Opportunities of Thailand; Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth""โอกาสของประเทศไทย; นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และการเติบโตทางเศรษฐกิจ"ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษรองเลขาธิการ สวทน. และ ซีอีโอโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
15.00-15.30   
Break 
15.30-16.30
"Research & Development; the Changing Roles of Pharmacists in Thailand 4.0""การวิจัยและพัฒนา; การเปลี่ยนแปลงบทบาทของเภสัชกรในยุคไทยแลนด์ 4.0"ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 มีนาคม 2562   ณ โรงแรมลีการ์เดนส์  พลาซ่า

08.00-08.30  
ลงทะเบียน
08.30-10.00  
Nutrition for people with cancer
พญ.ธราพัชร์ อุปถัมภ์
หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กลุ่มงานอายุรกรรม  รพ.หาดใหญ่
10.00-10.30  
 Break
10.30-12.00  
Nutritional support in chronic kidney disease 
พญ.ศิรินทร์ จิวากานนท์  
หน่วยโรคไต กลุ่มงานอายุรกรรม  รพ.หาดใหญ่
12.00-13.30  
 Luncheon symposiums “How importance of glycemic index for diabetic?”
13.30-15.00  
Top 10 Nutraceuticals in the market: evidence based and efficacy
ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร
ภาควิชาอายุรศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี
15.00-15.30  
 Break
15.30-16.30  
My experience ” Herbal medicine use in hospital”
นพ.จักราวุธ เผือกคง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าฉาง

16 มีนาคม 2562   ณ ห้องประชุมสุนาลินี  นิโครธานนท์

08:30-09:00  
ลงทะเบียน
09:00-10:30  
การต่อยอดโครงการนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ โดย อาจารย์ ภาวินท์ สุทธพงษ์  
CEO Spot On International Group, MBA entrepreneurship and innovation MIT Sloan School Of Management USA, a Core Committee Member of Thailand Technology Startup Association
10:30-11:00  
Break 
11:00-12:00  
ทิศทาง งานวิจัยและนวัตกรรม ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  
โดย ผศ นพ สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
12.00-13.00   
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30   
สรุปผลการสัมมนาและแนวทางดำเนินงาน
14.30-15.00  
พิธีปิด