A A A

การวิจัยเพื่อพัฒนางานทางเภสัชกรรม (research for work improvement in pharmacy: RWIP) module 2564


หลักสูตร :  Continuing Education (ไม่เป็นรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต)

หัวข้อ :  เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางานทางเภสัชกรรม (research for work improvement in pharmacy: RWIP) module 2564

จัดโดย :  คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ผู้รับผิดชอบ :  ดร.ภญ.อุษณีย์ วนรรฆมณี (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

ระยะเวลา :  เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2564

ค่าลงทะเบียน :  Module ละ ๖,๐๐๐.- บาท หากลงทะเบียนงานประชุมการวิจัยเพื่อพัฒนางานทั้ง 3 module ค่าลงทะเบียนเพียง 15,000.- บาท

รูปแบบ :  ผู้ที่เข้าอบรมทั้ง 3 modules และทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ จะได้ผลงานวิจัยที่เป็น ต้นฉบับบทความซึ่งพร้อมส่งไปให้วารสารวิชาการพิจารณาตีพิมพ์

เนื้อหา :  เนื้อหารวม 6 หน่วยกิต ระยะเวลาประมาณ 6 เดือนในวันเสาร์ - อาทิตย์ (รวมทั้งช่วงเรียนในชั้นและช่วงปฏิบัติการวิจัยด้วยตนเอง) แบ่งเป็น 3 module คือ
Module 1: การพัฒนาแผนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน (เทียบเท่ากับเนื้อหา 2 หน่วยกิต)
Module 2: การเก็บข้อมูลวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล (เทียบเท่ากับเนื้อหา 2 หน่วยกิต)
Module 3: การเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอ (เทียบเท่ากับเนื้อหา 2 หน่วยกิต)

วิธีการอบรม :  จัดการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ให้สามารถพัฒนางานประจำของตนด้วยกระบวนการวิจัย โดยเน้นการฝึกให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาจริงของตนเองได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนต้องนำปัญหาของตนเองมาวางแผนเก็บข้อมูลและหาวิธีการแก้ปัญหาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้เข้ารับการอบรม :  เภสัชกรที่ทำงานแล้วในทุกสาขา


     ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนางานประจำของตนเองด้วยกระบวนการวิจัย โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยคือผู้เข้าอบรมสามารถบอกได้ถึงกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางานและหลักการของจริยธรรมการวิจัย สามารถระบุปัญหาในการทำงานของตนที่ควรได้รับการแก้ไขและกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม สามารถวาง
แผนการวิจัยได้อย่างเหมาะสม สามารถเก็บข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนางานและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทุกกระบวนการทำได้อย่างเหมาะสมตามหลักการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ :  ๐๗๔๒๘ ๘๘๗๑, ๘๘๗๒

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Module 1 :  การพัฒนาแผนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน (proposal development) แบบ Online

หลักสูตร :  Continuing Education (ไม่เป็นรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต)

จัดโดย :  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานที่จัดประชุม :  แบบ Online

รูปแบบการจัด :  แบบ Online

ค่าลงทะเบียน :  6,000.- บาท

จำนวนที่รับลงทะเบียน :  ไม่เกิน ๑๕ คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ :  ดร.ภญ.อุษณีย์ วนรรฆมณี (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

วิธีการอบรม :  จัดการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้สามารถพัฒนางานประจำของตนด้วยกระบวนการวิจัย โดยเน้นการฝึกให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาจริงของตนเองได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนต้องนำปัญหาของตนเองมาวางแผนเก็บข้อมูลและหาวิธีการแก้ปัญหาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

ก่อนเข้าอบรม :  ให้อ่านเอกสารเรื่อง “การคิดหาหัวข้อวิจัย”
- ครั้งที่ 1: การนำ เสนอแผนการวิจัยเฉพาะส่วน “หลักการและเหตุผล” “วัตถุประสงค์” และ “ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ”
- 2 สัปดาห์ถัดมา: ผู้เข้าอบรมนำเสนอบทความตีพิมพ์ในอดีตที่คล้ายกับหัวข้อของตน เพื่อเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยที่ตนต้องใช้ และ ข้อดี-ข้อเสีย
- 2 สัปดาห์ถัดมา: การนำเสนอแผนการวิจัยส่วน “วิธีการวิจัย”
- 2 สัปดาห์ถัดมา: การนำเสนอแผนการวิจัยส่วน “วิธีการวิจัย” ฉบับแก้ไข ผู้สอนประเมินแผนการวิจัยที่ผู้เข้าอบรมส่งมา


Module 2 :  การดำเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล มี 2 รูปแบบ คือ Online และ On site ณ จังหวัดสงขลา

หลักสูตร :  Continuing Education (ไม่เป็นรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต)

จัดโดย :  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานที่จัดประชุม :  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

รูปแบบการจัด :  แบบ Online และ On site

ค่าลงทะเบียน :  6,000.- บาท

จำนวนที่รับลงทะเบียน :  ไม่เกิน ๑๕ คน

การอบรมแบ่งเป็น
- ครั้งที่ 1: การนำเสนอความคืบหน้าในการเก็บข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และอภิปรายวิธีแก้ไขปัญหา
- ครั้งที่ 2: บรรยายวิธีการกรอกข้อมูลในคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ทางสถิติ
- ครั้งที่ 3: ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลของตนเอง พร้อมแปลผล
ผู้สอนประเมินผลการวิจัย/การวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้เข้าอบรมส่งมา

หมายเหตุ :
๑. ผู้เข้าเรียนใน module 2 ต้อง
- เรียน module 1 และทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จจนได้แผนการวิจัยหรือโครงร่างการวิจัยที่มีคุณภาพผ่านการประเมิน หรือ
- ไม่ได้เรียน module 1 แต่มีโครงร่างการวิจัยหรือแผนการวิจัยที่ชัดเจนและมีคุณภาพที่ผ่านการพิจารณาของผู้รับผิดชอบรายวิชานี้
๒. ผู้เข้าอบรมสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้นอกตารางอบรม


Module 3 :  การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

หลักสูตร :  Continuing Education (ไม่เป็นรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต)

จัดโดย :  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานที่จัดประชุม :  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รูปแบบการจัด :  แบบ Online และ Onsite

ค่าลงทะเบียน :  6,000.- บาท

จำนวนที่รับลงทะเบียน :  ไม่เกิน ๑๕ คน

บรรยายวิธีการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร และ ผู้เข้าอบรมส่งบทความฉบับร่างแก่ผู้สอน โดยผู้สอนประเมินและให้ความเห็นต่อบทความไม่เกิน 3 รอบ


หมายเหตุ :
๑. ผู้เข้าเรียนใน module 3 ต้อง
- เรียน module 2 และทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จจนได้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพผ่านการประเมิน หรือ
- ไม่ได้เรียน module 2 แต่มีผลการวิจัยที่ชัดเจนและมีคุณภาพที่ผ่านการพิจารณาของผู้รับผิดชอบรายวิชานี้
๒. ผู้เข้าอบรมสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้นอกตารางอบรม