A A A

ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เราเรียนด้วยกัน (Together We Learn) เดือน ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ชื่อโครงการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เราเรียนด้วยกัน ( Together We Learn)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักการและเหตุผล
     แนวโน้มโครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีจำนวนประชากรวัยเด็กน้อยลงเรื่อย ๆ ส่งผลต่อจำนวนนักศึกษาใหม่ที่เข้าสู่ระบบการศึกษามีจำนวนน้อยลง การทดแทนประชากรวัยทำงานด้วยแรงงานใหม่จึงมีแนวโน้มทำได้น้อยลงในอนาคต การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเดิมที่ทำงานอยู่แล้วในระบบให้มีความรู้ ทักษะที่ทันสมัย จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะธำรง หรือเพิ่มผลิตภาพ (productivity) และมูลค่าเพิ่มของงาน และระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
     ทิศทาง และรูปแบบของการพัฒนาระบบการศึกษาระดับสูงในปัจจุบัน มีทิศทางการจัดระบบการศึกษาที่เป็นไปเพื่อยกระดับความรู้ และทักษะ โดยขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้กับทรัพยากรมนุษย์ที่ทำงานอยู่แล้วในระบบโดยไม่ผูกกับการได้รับวุฒิการศึกษาให้มากขึ้น non-degree based education
     สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม และการบริหารจึงริเริ่มโครงการ เราเรียนด้วยกัน (Together We Learn) เพื่อเพิ่มช่องทางการศึกษาให้กับเภสัชกรที่ทำงานในระบบให้สามารถเข้าร่วมเรียนเพื่อทบทวน กับยกระดับความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานผ่านระบบการเรียนการสอน online ไปพร้อม ๆ กับการเรียนการสอน ในห้องเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ และยังช่วยเพิ่มการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานอยู่ในระบบอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. ขยายช่องทางการเข้าถึงการความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้กับเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในระบบโดยไม่ต้องหยุดงาน
2. ทบทวน ยกระดับความรู้ และทักษะของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในระบบ
3. เปิดโลกทัศน์ และยกระดับการเรียนรู้ในห้องเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากการอภิปรายแลกเปลี่ยนกับเภสัชกรที่ปฏิบัติงานอยู่ในระบบ

วิทยากร

1. ภก.ไชยเสน พิศาลวาเลิศ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด (Fascino)

2. ภก.วิรุณ เวชศิริ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม
บริษัท อรินแคร์ จำกัด

3. ภก.ฉัตรพิสุทธิ์ วิเศษสอน ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ภก.จตุพร ทองอิ่ม ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครรูปแบบการอบรม
     การเรียนการสอนผ่านระบบ online โดยผู้ร่วมโครงการ สามารถเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมโครงการ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting
สามารถสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2JsYGGO

2. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
คุณมฤคมาส หงษ์ทอง สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
เบอร์โทรติดต่อ 08 1540 4036 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. อัตราค่าลงทะเบียนแบบออนไลน์ หัวข้อละ 200.- บาท


กำหนดการ
โครงการเราเรียนด้วยกัน
ณ แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
 09.00 – 12.00 น. เรื่อง เภสัชครอบครัวกับการดแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
โดย ภก.ฉัตรพิสุทธิ์ วิเศษสอน 
ตำแหน่ง เภสัชกรประจำโรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 วันที่ 5 มกราคม 2564
 10.00 – 12.00 น.  เรื่อง ร้านยาในระบบ franchise
โดย ภก.ไชยเสน พิศาลวาเลิศ 
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด (Fascino)
 วันที่ 6 มกราคม 2564
09.00 – 12.00 น.  เรื่อง บทบาทเภสัชกรในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิและคุ้มครองผู้บริโภค
โดย ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย
ตำแหน่ง เภสัชกรประจำโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 12 มกราคม 2564
10.00 – 12.00 น. เรื่อง การประกอบธุรกิจร้านยาบนออนไลน์
โดย ภก.วิรุณ เวชศิริ 
ตำแหน่ง กรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
วันที่ 19 มกราคม 2564
10.00 – 12.00 น.  เรื่อง การประกอบธุรกิจร้านยาบนออนไลน์ และ e-wholesale
โดย ภก.วิรุณ เวชศิริ 
ตำแหน่ง กรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 – 12.00 น. เรื่อง เภสัชกรครอบครัวกับการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่บ้าน
โดย ภก.จตุพร ทองอิ่ม 
ตำแหน่ง เภสัชกรประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน 
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

 we learn together 2020 res