A A A

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2  เพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 – 3 ตุลาคม 2562

          โดยผู้สนใจเสนอความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว ไปยังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

1. ร่างประกาศเชิญชวน

2. ร่างเอกสารประกวดราคา

3. TOR

4. แบบแปลน

    - แบบ 1.1

    - แบบ 1.2 

    - แบบ 1.3 

    - แบบ 1.4 

5. BOQ

6. เอกสารประกอบแบบฯ

7. เอกสารประกอบแบบเพิ่มเติม