A A A

           ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 35,039,418.27 บาท  (สามสิบห้าล้านสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 - 25 ตุลาคม 2562 

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ 16 ตุลาคม 2562 

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 18 ตุลาคม 2562 

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่ 29 ตุลาคม 2562  

1.เอกสารประกาศเชิญชวน เเละประกาศประกวดราคาจ้างฯ 

2.TOR

3.แบบแปลน 

   - แบบ 1.1 

   - แบบ 1.2 

   - แบบ 1.3 

   - แบบ 1.4

4.BOQ

5.เอกสารประกอบแบบฯ 

6.เอกสารประกอบแบบเพิ่มเติม