A A A

            ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องทำตัวอย่างเข้มข้นพร้อมเครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบถาด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,562,200.- บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่   21 - 31  มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่  27  มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่  28  มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  3  กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่  4 กุมภาพันธ์  2563

          ประกาศเชิญชวน/ประกวดราคา

          TOR

         ราคากลาง