Wildcard SSL
A A A

ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. เป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561

กิจกรรมประกวดนางนพมาศของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทงของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม RxRun 2019 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์

ม.อ. ถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สารจากคณบดีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ของคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ ณ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต