A A A

ข่าวกิจกรรมคณะ

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญปีใหม่ 2561

คณบดีและผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่อธิการบดีและรองอธิการบดี

ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครบรอบ 40 ปี

ภาพกิจกรรมบางส่วนจากพิธีเปิดป้ายชื่ออาคาร ๑ และ พิธีบวงสรวงในการประดิษฐานรูปหล่อของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนาลินี นิโครธานนท์

งานเภสัช ม.อ. เดินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปี ในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พิธีเปิดป้ายชื่ออาคาร ๑ และ พิธีบวงสรวงในการประดิษฐานรูปหล่อของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนาลินี นิโครธานนท์