A A A

ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2564

ติดตามข่าวสารมาตรการ Covid-19 ของคณะเภสัชศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ที่นี่

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2563

งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2563 ของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เตรียมพร้อมช่วงเปิดเทอมแบบ New Normal ทำงานและเรียนอย่างปลอดภัย ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฎิทินการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

คณะเภสัชศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. เป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561