A A A

ข่าวกิจกรรมคณะ

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์

ม.อ. ถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สารจากคณบดีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ของคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ ณ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต

เชิญทุกท่านร่วมงานเกษียณ ประจำปี 2561 ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้อง 1107 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิกขอเชิญร่วมงาน "กลับมาหา... อาจารย์แม่" ร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 5 วัด สงขลา-พัทลุง ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2561

คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับโครงงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับรางวัล