A A A

ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรมประกวดนางนพมาศของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทงของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม RxRun 2019 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์

ม.อ. ถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สารจากคณบดีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ของคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ ณ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต

เชิญทุกท่านร่วมงานเกษียณ ประจำปี 2561 ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้อง 1107 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป