A A A

                 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา ๒) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๙,๘๓๔.๙๖ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียด TOR

เอกสาร ปร.4

เอกสาร ปร.5

เอกสาร ปร. 6

ราคากลาง

แบบแปลน 1

แบบแปลน 2

แบบแปลน 3

แบบแปลน 4

แบบแปลน 5

แบบแปลน 6

แบบแปลน 7