A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ปั๊มสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบการละลายของยาพร้อมเครื่องเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โนวา ไลฟ์ ซายน์ จำกัด (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,889,000.-บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภมิ -80 องศาเซลเซียล จำนวน 1 ตู้  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 801,965.-บาท (แปดแสนหนึ่งพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารบนแผ่นวิเคราะห์รงคเลขผิวบาง TLC (Densitometer)  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 11/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 11_2562

ราคากลาง 11_2562

TOR 11_2562

เอกสารแนบ 11.1_2562

เอกสารแนบ 11.2_2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบการละลายของยาพร้อมเครื่องเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 10/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 10_2562

ราคากลาง 10_2562

TOR 10_2562

เอกสารแนบท้าย 10.1_2562

เอกสารแนบท้าย 10.2_2562

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในภาวะจริง (Real time PCR) จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยีนพลัส จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,295,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดการหมุนระนาบแสง (Polarimater) จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 929,830.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าอาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 1/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 1_2562

ราคากลาง 1_2562

TOR 1_2562

แบบก่อสร้าง 1_2562

รายละเอียดประกอบแบบ 1_2562

เอกสารแนบท้าย 1.1_2562

เอกสารแนบท้าย 1.2_2562

 

 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส  จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 9/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 9_2562

ราคากลาง 9_2562

TOR 9_2562

เอกสารแนบท้าย 9.1_2562

เอกสารแนบท้าย 9.2_2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศแนบท้าย

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบรรจุยาแคปซูลลงแผงบลิสเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 8/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 8_2562

ราคากลาง 8_2562

TOR 8_2562

เอกสารแนบท้าย 8.1_2562

เอกสารแนบท้าย 8.2_2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบการละลายของยาพร้อมเครื่องเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 7/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 7_2562

ราคากลาง 7_2562

TOR 7_2562

เอกสารเเนบท้าย 7.1_2562

เอกสารเเนบท้าย 7.2_2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 6/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 6_2562

ราคากลาง 6_2562

TOR 6_2562

เอกสารแนบท้าย 6.1_2562

เอกสารแนบท้าย 6.2_2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องยูวีสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (UV Spectrophotometer)  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 5/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 5_2562

ราคากลาง 5_2562

TOR 5_2562

เอกสารเเนบท้าย 5.1_2562

เอกสารเเนบท้าย 5.2_2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดการหมุนระนาบแสง (Polarimeter) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 4/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 4_2562

ราคากลาง 4_2562

TOR 4_2562

เอกสารแนบท้าย 4.1_2562

เอกสารเเนบท้าย 4.2_2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในภาวะจริง (Real time PCR) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 3/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 3_2562

ราคากลาง PCR_2562

TOR PCR_2562

เอกสารเเนบท้าย PCR 2.1_2562

เอกสารเเนบท้าย PCR 2.2_2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารบนแผ่นวิเคราะห์รงคเลขผิวบาง TLC ( Densitometer ) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 2/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้


ประกาศ 2_2562

ราคากลาง 2_2562

TOR TLC 2_2562

เอกสารเเนบท้าย TLC 2.1_2562

เอกสารเเนบท้าย TLC 2.2_2562

    ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบดสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 1/2561      ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

เอกสารแนบ

ประกาศ 1_2561

ราคากลางเครื่องบดสมุนไพร

TOR เครื่องบดสมุนไพร

เอกสารเเนบท้าย 1.1_2562

เอกสารเเนบท้าย 1.2_2562

 

 กำหนดยื่นซองข้อเสนอเเละเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

  คณะกรรมการทำการพิจารณาตรวจสอบเอกสารเสนอราคาในวันที่ 20 กันยายน 2561

  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7428-8824-6 ในวันเเละเวลาราชการ

   ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายังคณะเภสัชศาสตร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 11 กันยายน 2561 โดยคณะเภสัชศาสตร์ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 12 กันยายน 2561

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562