A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ฉบับ

รายการ โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 1 งาน  วงเงิน 224,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังนี้

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องอิเล็กโทรสปิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4/2561 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก คริปโตกราฟฟี่ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 599,200.-บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจพื้นที่ปรับปรุงพื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ เอ็น ซี ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 267,500.-บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่   เอเอ  อินเตอร์ทัวร์  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 224,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ฉบับ

รายการ สำรวจพื้นที่ปรับปรุงพื้นที่ทุ่งใหญ่ จำนวน 1 งาน วงเงิน 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) ดังนี้

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องอิเล็กโทรสปิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เอกสารแนบ

ราคากลาง

รายละเอียดเเนบท้าย

กำหนดยื่นซองข้อเสนอเเละเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

คณะกรรมการทำการพิจารณาตรวจสอบเอกสารเสนอราคาในวันที่ 3 เมษายน 2561

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7428-8824-6 ในวันเเละเวลาราชการ

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ่อมครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เปลี่ยนอะไหล่) รหัส ภส 551/ฟ4-1/002-ง1/44 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โปรทีม แอนด์ เซลส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 167,990.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติงบประมาณ งบดำเนินงาน ประเภทค่าซ่อมแชมครุภัณฑ์ ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เปลี่ยนอะไหล่)  รหัส ภส 551/ฟ4-1/002-ง1/44 จำนวน 1 เครื่อง วงเงินในการจัดซ่อม 168,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

     เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 เเละที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 35 เเละหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 0001.26/ว0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเเละการคำนวณราคา ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเผยแพร่ราคากลางเเละใบประมาณราคากลาง ดังนี้

เอกสารเเนบท้าย

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ฉบับ

รายการ ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) จำนวน 1 งาน ดังนี้

เอกสารเเนบท้ายประกาศ

     ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติงบประมาณ งบเงินรายได้ งบดำเนินงาน ประเภทค่าวัสดุ งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้ ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

     1. ผงขมิ้นชัน  จำนวน 500 กิโลกรัม

     2. ผงฟ้าทะลายโจร จำนวน 300 กิโลกรัม

     3. ผงเถาวัลย์เปรียง จำนวน 300 กิโลกรัม 

วงเงินในการจัดซื้อ 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

     เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 เเละที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 35 เเละหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 0001.26/ว0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเเละการคำนวณราคา ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเผยแพร่ราคากลางเเละใบประมาณราคากลาง ดังนี้

เอกสารเเนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อนพร้อมติดตั้งชุดดูดอากาศ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 230,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อนพร้อมติดตั้งชุดดูดอากาศ จำนวน 1 ตู้  วงเงินในการจัดซื้อ 230,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้ปลอดเชื้อคลาส II  จำนวน 1 ตู้ วงเงินในการจัดซื้อ 350,000.-บาท (สามแสนห้าบาทถ้วน)

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้ปลอดเชื้อคลาส II (Biosafety Cabinet Class) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กิบไทย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้ทดสอบสภาวะความคงตัวของยาเเละเภสัชภัณฑ์ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท คอนเวอร์เเซนต์ เทคโนโลยี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 485,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศเเนบท้าย

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้ทดสอบสภาวะความคงตัวของยาเเละเภสัชภัณฑ์จำนวน 1 ตู้ วงเงินในการจัดซื้อ 490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)