A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

            ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องทำตัวอย่างเข้มข้นพร้อมเครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบถาด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,562,200.- บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่   21 - 31  มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่  27  มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่  28  มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  3  กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่  4 กุมภาพันธ์  2563

          ประกาศเชิญชวน/ประกวดราคา

          TOR

         ราคากลาง

            ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องผสมสารระบบอัลตราโซนิค จำนวน 1 เครื่อง และขณะนี้คณะฯ ได้คัดเลือกผู้ขายแล้ว ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด ตามรายละเอียดดังนี้

  ประกาศผู้ชนะ

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขขลานครินทร์ ได้มีหนังสือเชิญชวนการเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการเครื่องเตรียมสารและแยกสารบนแผ่นวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด นั้น

      บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ขายแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

      ประกาศผู้ชนะ

 

    

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องทำตัวอย่างเข้มข้นพร้อมเครื่องทำแห้งแบบถาด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  กำหนดยื่นข้อเสนอทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ 9 มกราคม 2563 ความแจ้งแล้วนั้น

       เนื่องจากไม่การเสนอราคาดังกล่าวไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกจัดการซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศยกเลิก

 

        ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,950,000.- บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่   6 - 13  มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่  7  มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่  8  มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  14  มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่  15  มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน

        ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ได้ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ] ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ใหม่ ซึ่งรายละเอียดเดิมกำหนดข้อมูลไม่ครบถ้วน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,950,000.- บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่   3 - 10  มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่  6  มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่  7  มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  13  มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่  14  มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 2-14 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ 8 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 9 มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่ 16 มกราคม 2563

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคา

TOR

ราคากลาง

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 600,000.- บาท  (หกแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ 2 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 3 มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่ 10 มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน 

 

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร จำนวน 1  ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 13 มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่ 15 มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน

 

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส  จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 889,000.- บาท  (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ 6 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 7 มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่ 14 มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน 

     ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ได้ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ] ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ เนื่องจากกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศแนบท้าย 

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทำตัวอย่างเข้มข้นพร้อมเครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบถาด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,562,200.-  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ 2 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 3 มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่ 10 มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร จำนวน 1  ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ 24 ธันวาคม 2562

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 25 ธันวาคม 2562

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่ 6 มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคา 

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน TOR 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ฉบับ รายการ ซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีแบบมีท่อ ขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 ตู้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

           ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 35,039,418.27 บาท  (สามสิบห้าล้านสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 - 25 ตุลาคม 2562 

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ 16 ตุลาคม 2562 

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 18 ตุลาคม 2562 

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่ 29 ตุลาคม 2562  

1.เอกสารประกาศเชิญชวน เเละประกาศประกวดราคาจ้างฯ 

2.TOR

3.แบบแปลน 

   - แบบ 1.1 

   - แบบ 1.2 

   - แบบ 1.3 

   - แบบ 1.4

4.BOQ

5.เอกสารประกอบแบบฯ 

6.เอกสารประกอบแบบเพิ่มเติม 

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้

2.เครื่องโพลามิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2  เพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 – 3 ตุลาคม 2562

          โดยผู้สนใจเสนอความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว ไปยังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

1. ร่างประกาศเชิญชวน

2. ร่างเอกสารประกวดราคา

3. TOR

4. แบบแปลน

    - แบบ 1.1

    - แบบ 1.2 

    - แบบ 1.3 

    - แบบ 1.4 

5. BOQ

6. เอกสารประกอบแบบฯ

7. เอกสารประกอบแบบเพิ่มเติม

  ตามประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างซ่อมอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ (อาคาร5) คณะเภสัชศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอพีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ฉบับ รายการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2  จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

ตามประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่ทุ่งใหญ๋ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นั้น

  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ กรุ๊ป (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 469,000.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา