A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

             ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบ IT อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่  1  (ชั้น 1-7)  เพื่อให้สาธารณขนเสนอแนะ ตามรายละเอียดดังนี้

            กำหนดให้สาธารณชนเสนอแนะ วันที่ประกาศ   20  กุมภาพันธ์  2563 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

           ผู้ที่ต้องการเสนอคำวิจารณ์ สามารถจัดส่งเอกสารได้ทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

TOR1

TOR2

TOR3

        ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบันทึกภาพร้อมเก็บข้อมูลบนแผ่นวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,658,500.- บาท (หนึ่่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

       บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว โดยจัดซื้อจาก บริษัท แลมบ์ด้า ไซเอนติฟิค จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 1,658,500.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังประกาศผู้ชนะฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะ

          ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) นั้น 

         บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว โดยจัดซื้อจาก บริษัท เบคไทย อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 461,063.-บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันหกสิบสามบาทถ้วน) ดังประกาศผู้ชนะฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะ

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,950,000.- บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น 

       บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว โดยจัดซื้อจาก บริษัท วีเทค อินโนเวชั่น จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 1,949,900.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังประกาศผู้ชนะฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะ 

      ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทำแห้งโดยการทำให้เย็นถึงจุดเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง นั้น

 

 

       บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว และได้คัดเลือกผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

    ประกาศผู้ชนะ

         ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 33,052,675.28 บาท (สามสิบสามล้านห้าหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

             - ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามภรายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งรายละเอียดด้งกล่าวผ่านเว็บไซต์  www.pharmacy.psu.ac.th  ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

             - ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 15,000.- บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2563  ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            - กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2536  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคาจ้าง

TOR

ราคากลาง

แบบก่อสร้าง1

แบบก่อสร้าง2

แบบก่อสร้าง3

แบบก่อสร้าง4

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

                 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโพลามิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว และได้คัดเลือกผู้ขาย ได้แก่ บริษัท แอนนาไลท์ติเคิล แลบไซน์ จำกัด ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะ

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่  2 เพื่อให้สาธารณขนเสนอแนะ ตามรายละเอียดดังนี้

            กำหนดให้สาธารณชนเสนอแนะ วันที่ประกาศ  31 มกราคม 2563 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

           ผู้ที่ต้องการเสนอคำวิจารณ์ สามารถจัดส่งเอกสารได้ทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ขอบเขตงาน

ราคากลาง

แบบก่อสร้าง1

แบบก่อสร้าง2

แบบก่อสร้าง3

แบบก่อสร้าง4

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

            ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องทำตัวอย่างเข้มข้นพร้อมเครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบถาด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,562,200.- บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่   21 - 31  มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่  27  มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่  28  มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  3  กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่  4 กุมภาพันธ์  2563

          ประกาศเชิญชวน/ประกวดราคา

          TOR

         ราคากลาง

            ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องผสมสารระบบอัลตราโซนิค จำนวน 1 เครื่อง และขณะนี้คณะฯ ได้คัดเลือกผู้ขายแล้ว ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด ตามรายละเอียดดังนี้

  ประกาศผู้ชนะ

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขขลานครินทร์ ได้มีหนังสือเชิญชวนการเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการเครื่องเตรียมสารและแยกสารบนแผ่นวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด นั้น

      บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ขายแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

      ประกาศผู้ชนะ

 

    

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องทำตัวอย่างเข้มข้นพร้อมเครื่องทำแห้งแบบถาด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  กำหนดยื่นข้อเสนอทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ 9 มกราคม 2563 ความแจ้งแล้วนั้น

       เนื่องจากไม่การเสนอราคาดังกล่าวไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกจัดการซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศยกเลิก

 

        ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,950,000.- บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่   6 - 13  มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่  7  มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่  8  มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  14  มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่  15  มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน

        ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ได้ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ] ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ใหม่ ซึ่งรายละเอียดเดิมกำหนดข้อมูลไม่ครบถ้วน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,950,000.- บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่   3 - 10  มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่  6  มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่  7  มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  13  มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่  14  มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 2-14 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ 8 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 9 มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่ 16 มกราคม 2563

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคา

TOR

ราคากลาง

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 600,000.- บาท  (หกแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ 2 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 3 มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่ 10 มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน 

 

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร จำนวน 1  ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 13 มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่ 15 มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน

 

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส  จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 889,000.- บาท  (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ 6 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 7 มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่ 14 มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน 

     ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ได้ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ] ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ เนื่องจากกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศแนบท้าย