A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกลั่นน้ำ (Water Still)  จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

 

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วิชชุสิน มาร์เก็ตติ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,507,400.-บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

        ตามประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร) เรื่อง ประกวดราคาเช่า คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 

       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร  จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 150,228.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 1/2562               

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 1_2562

ราคากลาง

TOR 1_2562

เอกสารแนบท้าย 1.1_2562

เอกสารแนบท้าย 1.2_2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศแนบท้าย

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศแนบท้าย

 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟ/เบเกอรี่

 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมุนไพร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 16/2562 และให้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บัดนี้ มีบริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทางคณะฯ ได้ชี้เเจงข้อสอบถามเเละแก้ไขรายละเอียด ดังเอกสารแนบท้าย ดังนี้

ข้อสอบถามเเละรายละเอียดแก้ไข

 

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมุนไพร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 16/2562                 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 17_2562

เอกสารแนบท้าย 17.1_2562

เอกสารแนบท้าย 17.2_2562

แบบแปลน

รูปแบบ

ราคากลาง

TOR 17_2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมุนไพร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 16/2562                 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 16_2561

เอกสารแนบท้าย 16.1_2562

เอกสารแนบท้าย 16.2_2562

แบบแปลน

รูปแบบครุภัณฑ์

ราคากลาง

TOR 16_2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบสำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์กระจายสัญญาน  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 15/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 15_2562

ราคากลาง 15_2562

TOR 15_2562

เอกสารแนบท้าย 15.1_2562

เอกสารแนบท้าย 15.2_2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปั่นผสมสาร (Tissue Homogenizer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง รายการ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารบนแผ่นวิเคราะห์รงคเลขผิวบาง TLC (Densitometer) จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แลมบ์ด้า ไซเอนติฟิค จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,878,385.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องระเหยภายใต้สุญญากาศ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ และเลขที่ผลิต แบบหมึกพิมพ์ inkjet พร้อมสายพาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 246,100.-บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง รายการ จ้างก่อสร้างโรงงานแปรรูปสมุนไพร ระยะ 2 จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมโยธากิจ (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,998,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย