A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟ/เบเกอรี่

 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมุนไพร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 16/2562 และให้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บัดนี้ มีบริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทางคณะฯ ได้ชี้เเจงข้อสอบถามเเละแก้ไขรายละเอียด ดังเอกสารแนบท้าย ดังนี้

ข้อสอบถามเเละรายละเอียดแก้ไข

 

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมุนไพร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 16/2562                 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 17_2562

เอกสารแนบท้าย 17.1_2562

เอกสารแนบท้าย 17.2_2562

แบบแปลน

รูปแบบ

ราคากลาง

TOR 17_2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมุนไพร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 16/2562                 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 16_2561

เอกสารแนบท้าย 16.1_2562

เอกสารแนบท้าย 16.2_2562

แบบแปลน

รูปแบบครุภัณฑ์

ราคากลาง

TOR 16_2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบสำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์กระจายสัญญาน  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 15/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 15_2562

ราคากลาง 15_2562

TOR 15_2562

เอกสารแนบท้าย 15.1_2562

เอกสารแนบท้าย 15.2_2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปั่นผสมสาร (Tissue Homogenizer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง รายการ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารบนแผ่นวิเคราะห์รงคเลขผิวบาง TLC (Densitometer) จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แลมบ์ด้า ไซเอนติฟิค จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,878,385.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องระเหยภายใต้สุญญากาศ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ และเลขที่ผลิต แบบหมึกพิมพ์ inkjet พร้อมสายพาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 246,100.-บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง รายการ จ้างก่อสร้างโรงงานแปรรูปสมุนไพร ระยะ 2 จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมโยธากิจ (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,998,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิและเขย่า (Shaking Water Baths) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กิบไทย จำกัด (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 14/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 14_2562

เอกสารแนบท้าย 14.1_2562

เอกสารแนบท้าย 14.2_2562

แบบแปลน14.1

แบบแปลน 14.2

รูปแบบครุภัณฑ์

ราคากลาง

TOR14_2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมุนไพร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 13/2562                 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 13_2562

เอกสารแนบท้าย 13.1_2562

เอกสารแนบท้าย 13.2_2562

แบบแปลน

รูปแบบครุภัณฑ์

ราคากลาง

TOR13_2562

 

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,185,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,185,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน (HOt plate stirrer) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงงานแปรรูปสมุนไพร ระยะ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 2/2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 2_2562

ราคากลาง 2_2562

TOR 2_2562

แบบก่อสร้างรวม 2.1_2562

แบบก่อสร้างรวม 2.2_2562

งวดงานงวดเงิน 2_2562

รายละเอียดครุภัณฑ์ขนย้าย 2_2562

เอกสารแนบท้าย 2.1_2562

เอกสารแนบท้าย 2.2_2562

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง รายการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสไลน์เพาเวอร์ (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,850,000.-บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย