A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องระเหยแบบสุญญากาศแบบหมุน จำนวน 1 ชุด นั้น บัดนี้คณะฯ ได้พิจารณาผู้เสนอราคาแล้ว คือ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 850,000.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องระเหยตัวทำสารละลาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น ขณะนี้คณะฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยพิจารณารับราคาของ บริษัท วีเทค อินโนเวชั่น จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 1,007,405.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันสี่ร้อยห้าบาทถ้วน) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

   ประกาศผู้ชนะ

                ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 วงเงินงบประมาณ 840,000.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด  วงเงินจัดซื้อ 748,893.-บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

    ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบเรืองแสง จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ  1,926,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)  บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  โดยพิจารณารับราคาของบริษัท เซสท์ บิว อินเตอร์เทรค จำกัด   เป็นเงิน 1,925,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

      ประกาศผู้ชนะ

     

    ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้อบลมร้อน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 147,100 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยบริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณาในการเสนอราคาดังนี้  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

    ประกาศผู้ชนะ

     

           ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 20 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 วงเงินงบประมาณ 980,000.-บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท เดอไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล จำกัด วงเงินจัดซื้อ 975,500.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

            ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดความแข็งเม็ดยา จำนวน 3 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 73,800.-บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัย แมชชินเนอรี่ ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

              ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดความกร่อนเม็ดยา จำนวน  2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 355,200.-บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท ไทย-มาฮาล แอ็ดว๊านซ์ เทคโนโลยี จำกั ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

    ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ จำนวน 1 ชุด นั้น

       บัดนี้คณะฯ ได้พิจารณาผู้เสนอราคาแล้ว คือ บริษัท อินโนแม็กซ์ ไซเอนซ์ จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 481,500.- บาท  (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

       ประกาศผู้ชนะ

        ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาจ้าง สิ่งก่อสร้าง รายการ  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเตรียมสารมาตรฐานจากสมุนไพร 1 งาน ตามรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดยื่นข้อเสนอราคาวันที่ 17  พฤศจิกายน 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2563

            -  ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์)จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pharmacy.psu.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

   ประกาศเชิญชวน

   ประกาศประกวดราคา

   ขอบเขตงาน

   ราคากลาง

    ราคากลาง1

    รูปแบบ

 

            -

 

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด นั้น

       บัดนี้คณะฯ ได้พิจารณาผู้เสนอราคาแล้ว คือ บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 123,906 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกบาทถ้วน) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

      ประกาศผู้ชนะ

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด นั้น

       บัดนี้คณะฯ ได้พิจารณาผู้เสนอราคาแล้ว คือ บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 123,906 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกบาทถ้วน) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

      ประกาศผู้ชนะ

                 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดความกร่อนเม็ดยา จำนวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 355,200.-บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท ไทย-มาฮาล แอ็ดว๊านซ์ เทคโนโลยี จำกัด

ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

            ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงงบประมาณจัดซื้อ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

      ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบการละลายของยาพร้อมเครื่องวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยเครื่องวัดการละลายของเม็ดยา 1 เครื่อง และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ยูวี-วิสสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ แบบลำแสงคู่ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4/2564  บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เทคโนโลยี ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

          ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยแบบสุญญากาศแบบหมุน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  2563 กำหนดเสนอราคา วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นั้น 

          เนื่องจากในวันดังกล่าว ไม่มีผู้เข้าเสนอราคา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

 

 - ยกเลิกประกาศ

    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องแยกโปรตีนโดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิสแบบไออิเลคทริโฟกัสซิ่ง จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดดังนี้

       - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

      - ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสนอราคา 

     - ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์)จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pharmacy.psu.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

   ประกาศเชิญชวน/เอกสารประกวดราคา

   ขอบเขตงาน

   ราคากลาง

   

     
 

     ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด  ดังนี้

       -  ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

       - สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

        ประกาศเชิญชวน/เอกสารประกวดราคา

        ขอบเขตงาน

        ราคากลาง

 

          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ชุดถังเลี่ยงปลาม้าลายแบบตั้งโต๊ะ บรรจุ 20 ถัง พร้อมระบบบำบัดน้ำ จำนวน 1 ชุด

             -  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

             - ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 พฤศจิกายน 2563

 

              ประกาศเชิญชวน/เอกสารประกวดราคา

              ขอบเขตงาน

              ราคากลาง

            

    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ รายการ เครื่องแยกโปรตีนโดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิสแบบไอโออิเลคทริโฟกัสซิ่ง ครั้งที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้

        - กำหนดรับคำฟังวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้สนใจเสนอคำวิจารณ์ จัดส่งเป็นเอกสารทาง E-mai : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        ขอบเขตงาน

        ราคากลาง

       ประกาศเชิญชวน

      ร่างประกาศประกวดราคา

 

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสมุนไพร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 10/2564  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,200.-บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม  - 6 พฤศจิกายน 2563

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ โปรสอบถามมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยทางคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  10 พฤศจิกายน 2563 

 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน