A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

        ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาจ้าง สิ่งก่อสร้าง รายการ  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเตรียมสารมาตรฐานจากสมุนไพร 1 งาน ตามรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดยื่นข้อเสนอราคาวันที่ 17  พฤศจิกายน 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2563

            -  ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์)จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pharmacy.psu.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

   ประกาศเชิญชวน

   ประกาศประกวดราคา

   ขอบเขตงาน

   ราคากลาง

    ราคากลาง1

    รูปแบบ

 

            -

 

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด นั้น

       บัดนี้คณะฯ ได้พิจารณาผู้เสนอราคาแล้ว คือ บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 123,906 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกบาทถ้วน) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

      ประกาศผู้ชนะ

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด นั้น

       บัดนี้คณะฯ ได้พิจารณาผู้เสนอราคาแล้ว คือ บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 123,906 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกบาทถ้วน) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

      ประกาศผู้ชนะ

                 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดความกร่อนเม็ดยา จำนวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 355,200.-บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท ไทย-มาฮาล แอ็ดว๊านซ์ เทคโนโลยี จำกัด

ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

            ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงงบประมาณจัดซื้อ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

      ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบการละลายของยาพร้อมเครื่องวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยเครื่องวัดการละลายของเม็ดยา 1 เครื่อง และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ยูวี-วิสสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ แบบลำแสงคู่ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4/2564  บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เทคโนโลยี ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

          ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยแบบสุญญากาศแบบหมุน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  2563 กำหนดเสนอราคา วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นั้น 

          เนื่องจากในวันดังกล่าว ไม่มีผู้เข้าเสนอราคา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

 

 - ยกเลิกประกาศ

    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องแยกโปรตีนโดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิสแบบไออิเลคทริโฟกัสซิ่ง จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดดังนี้

       - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

      - ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสนอราคา 

     - ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์)จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pharmacy.psu.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

   ประกาศเชิญชวน/เอกสารประกวดราคา

   ขอบเขตงาน

   ราคากลาง

   

     
 

     ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด  ดังนี้

       -  ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

       - สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

        ประกาศเชิญชวน/เอกสารประกวดราคา

        ขอบเขตงาน

        ราคากลาง

 

          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ชุดถังเลี่ยงปลาม้าลายแบบตั้งโต๊ะ บรรจุ 20 ถัง พร้อมระบบบำบัดน้ำ จำนวน 1 ชุด

             -  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

             - ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 พฤศจิกายน 2563

 

              ประกาศเชิญชวน/เอกสารประกวดราคา

              ขอบเขตงาน

              ราคากลาง

            

    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ รายการ เครื่องแยกโปรตีนโดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิสแบบไอโออิเลคทริโฟกัสซิ่ง ครั้งที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้

        - กำหนดรับคำฟังวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้สนใจเสนอคำวิจารณ์ จัดส่งเป็นเอกสารทาง E-mai : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        ขอบเขตงาน

        ราคากลาง

       ประกาศเชิญชวน

      ร่างประกาศประกวดราคา

 

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสมุนไพร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 10/2564  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,200.-บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม  - 6 พฤศจิกายน 2563

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ โปรสอบถามมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยทางคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  10 พฤศจิกายน 2563 

 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน

    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบเรืองแสง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

        - ผู้สนใจสามารถเสนอราคาและข้อเสนอฯทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

        - กรณีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ สามารถสอบถามผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          ประกาศเชิญชวน/เอกสารประกวดราคา

          ราคากลาง

          ขอบเขตงาน

         ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 9/2564  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 980,000.-บาท  (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม  - 5 พฤศจิกายน 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2563 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน 

           ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

            คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องระเหยตัวทำสารละลาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้

                 - ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pharmacy.psu.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

                - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. โดยสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                -ประกาศเชิญชวน/เอกสารประกวดราคา

                - ขอบเขตงาน

                - ราคากลาง

     ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องตอกยาเม็ดชนิดสากเดียวแบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัย แมชชินเนอรี่ ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

        ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 7/2564  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 840,000.-บาท  (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่  27 ตุลาคม  - 3 พฤศจิกายน 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  5 พฤศจิกายน 2563 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน 

      ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ  ครื่องบรรจุแคปซูลแบบอัตโนมัติขนาด 1200 แคปซูลต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

      1. ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยส่งเป็นลายลักษณ์อักษร ไปยัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และคณะจะดำเนินการชี้แจงรายละเอียดภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2563

      2. กำหนด ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

           ประกาศเชิญชวน

           เอกสารประกวดราคา

           ขอบเขตงาน

           ราคากลาง

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบการละลายของยาพร้อมเครื่องวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย        เครื่องวัดการละลายของเม็ดยา ๑ เครื่อง และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ยูวี-วิสสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ แบบลำแสงคู่ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4/2564  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 995,100.-บาท  (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่  22 - 30 ตุลาคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  3 พฤศจิกายน 2563 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน