A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้

2.เครื่องโพลามิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2  เพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 – 3 ตุลาคม 2562

          โดยผู้สนใจเสนอความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว ไปยังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

1. ร่างประกาศเชิญชวน

2. ร่างเอกสารประกวดราคา

3. TOR

4. แบบแปลน

    - แบบ 1.1

    - แบบ 1.2 

    - แบบ 1.3 

    - แบบ 1.4 

5. BOQ

6. เอกสารประกอบแบบฯ

7. เอกสารประกอบแบบเพิ่มเติม

  ตามประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างซ่อมอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ (อาคาร5) คณะเภสัชศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอพีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ฉบับ รายการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2  จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

ตามประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่ทุ่งใหญ๋ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นั้น

  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ กรุ๊ป (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 469,000.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ รายการ ซ่อมอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ (อาคาร5) จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ รายการ เช่าคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (All-in-One)  จำนวน 5 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ รายการ จ้างออกแบบ งานซ่อมอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ (อาคาร5) จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทุ่งใหญ่ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 729,716.99 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

รายละเอียด TOR

แบบแปลน1

แบบแปลน2

  ตามประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา ๒) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์ แอนด์ เดียร์ การก่อสร้าง (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ รายการ จ้างก่อสร้างตกแต่งภายในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา ๒) จำนวน ๑ งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ ระบบรายงาน (Web & ฐานข้อมูล) งานหลังบ้าน จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

                 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา ๒) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๙,๘๓๔.๙๖ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียด TOR

เอกสาร ปร.4

เอกสาร ปร.5

เอกสาร ปร. 6

ราคากลาง

แบบแปลน 1

แบบแปลน 2

แบบแปลน 3

แบบแปลน 4

แบบแปลน 5

แบบแปลน 6

แบบแปลน 7

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ รายการ พัฒนาระบบรายงาน (Web ฐานข้อมูล) งานหน้าบ้าน จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกลั่นน้ำ (Water Still)  จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

 

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วิชชุสิน มาร์เก็ตติ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,507,400.-บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

        ตามประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร) เรื่อง ประกวดราคาเช่า คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 

       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศแนบท้าย

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร  จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 150,228.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

ประกาศแนบท้าย

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 1/2562               

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รายละเอียดการประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกาศ 1_2562

ราคากลาง

TOR 1_2562

เอกสารแนบท้าย 1.1_2562

เอกสารแนบท้าย 1.2_2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางเเละของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศแนบท้าย