A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

    ตามที่คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์  โดยกำหนดให้ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565  และมีผู้สนใจสอบถามรายละเอียด ความแจ้งแล้วนั้น

   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งรายละเอียดดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    รายละเอียดการชี้แจง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาสิ่งก่อสร้าง  รายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์   จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 3,733,300.- บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้

           - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 10-19 สิงหาคม 2565

           - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยคณะฯ ดำเนินการชี้แจงข้อสอบถามในวันที่ 16 สิงหาคม 2565

           - กำหนดวันเสนอราคา วันที่ 22 สิงหาคม 2565 

           - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่ 23 สิงหาคม 2565  

            เอกสารประกาศเชิญชวน

            เอกสารประกวดราคา   

            ขอบเขตงาน  

           ขอบเขตงาน1

           ขอบเขตงาน2

           แบบก่อสร้าง

           ราคากลาง

      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,156,400.- บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้

           - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 4-16 สิงหาคม 2565

            - สิ้นสุดระยะเวลาการสอบถามข้อมูล วันที่ 9 สิงหาคม 2565

           - กำหนดระยะเวลาการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 10 สิงหาคม 2565

           - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 17 สิงหาคม 2565

             ประกาศเชิญชวน

             เอกสารประกวดราคา

            ขอบเขตงาน

            ขอบเขตงาน1

            ขอบเขตงาน 2

            ราคากลาง

     คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ตามวันเวลาดังกล่าว

      ประกาศประกวดราคา

     เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคา

     ขอบเขตงาน

     ขอบเขตงาน1

     ขอบเขตงาน2

     แบบก่อสร้าง

     ราคาคลาง

          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 912,700.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

           - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ถึง 9 สิงหาคม 2565

            - สิ้นสุดระยะเวลาการสอบถามข้อมูล วันที่ 2 สิงหาคม 2565

           - กำหนดระยะเวลาการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 3 สิงหาคม 2565

           - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 10 สิงหาคม 2565

 ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

แบบติดตั้ง

ราคากลาง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2566 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับที่ 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับที่ 2

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับที่ 3

    ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ  ระบบ IT ติดตั้งประกอบอาคารใหม่   คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน ตามประกาศลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 กำหนดยื่นข้อเสนอทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  ความแจ้งแล้วนั้น

    เนื่องจากมีผู้ผ่านการเสนอราคาเพียงรายเดียว/ปรับปรุงขอบเขตงานให้มีความเหมาะสม คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกการประกาศเชิญชวนในครั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

    ประกาศยกเลิก

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอเขิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ระบบ IT ติดตั้งประกอบอาคารใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,916,000.- บาท  (สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่  15-29 มิถุนายน 2565

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ โปรสอบถามมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางอีเมล์  porntip.b@ psu.ac.th ภายในวันที่  23 มิถุนายน 2565 โดยทางคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th  ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 ประกาศเชิญชวน

 เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน1

ขอบเขตงาน2

ขอบเขตงาน3

ราคากลาง

 

   ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ทำการเผยแพร่ขอบเขตงานครุภัณฑ์ รายการ ระบบ IT ติดตั้งประกอบอาคารใหม่  ครั้งที่  3 โดยมีผู้เสนอแนะ ไปแล้วนั้น ในการนี้คณะเภสัชศาสตร์ ขอนำขอบเขตงานรายการดังกล่าว    เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 8-13 มิถุนายน 2565   ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ยื่นข้อเสนอแนะได้ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตามแบบแจ้งข้อเสนอแนะที่แนบมาพร้อมนี้

   ประกาศเชิญชวน

   เอกสารประกวดราคา

   ขอบเขตงาน

   ขอบเขตงาน1

   ขอบเขตงาน2

   ขอบเขตงาน3

   ราคากลาง

  แบบแจ้งข้อเสนอแนะ

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ทำการเผยแพร่ขอบเขตงานครุภัณฑ์ รายการ ระบบ IT ติดตั้งประกอบอาคารใหม่  ครั้งที่  2 โดยมีผู้เสนอแนะ ไปแล้วนั้น ในการนี้คณะเภสัชศาสตร์ ขอนำขอบเขตงานรายการดังกล่าว    เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565   ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ยื่นข้อเสนอแนะได้ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตามแบบแจ้งข้อเสนอแนะที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน1

ขอบเขตงาน2

ขอบเขตงาน3

แบบแจ้งข้อเสนอแนะ

ราคากลาง

          ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)  จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 29/2565  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,004,400.-บาท (หนึ่งล้านสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 7 มิถุนายน 2565 

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ โปรสอบถามมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยทางคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  9 มิถุนายน 2565 

 

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ประกาศเชิญชวน

TOR (ขอบเขตงาน)

ราคากลาง

เกณฑ์คุณภาพ 

 

    ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ทำการเผยแพร่ขอบเขตงานครุภัณฑ์ รายการ ระบบ IT ติดตั้งประกอบอาคารใหม่  ครั้งที่  1 โดยมีผู้เสนอแนะ ไปแล้วนั้น ในการนี้คณะเภสัชศาสตร์ ขอนำขอบเขตงานรายการดังกล่าว    เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565   ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ยื่นข้อเสนอแนะได้ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน1

ขอบเขตงาน2

ขอบเขตงาน3

ราคากลาง

              ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดจ้าง รายการรื้อ-ย้ายโต๊ะปฏิบัติการเภสัชเคมี   งบประมาณในการจัดจ้าง 500,000.- บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  บัดนี้การดำเนินการจัดจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ออฟฟเซียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 458,495.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะ

  

          ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณครุภัณฑ์ รายการ ระบบ IT ประกอบอาคารใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

         กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2565   โดยผู้เสนอคำวิจารณ์สามารถส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทาง  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ประกาศเอกสารเชิญชวน

   เอกสารประกวดราคา

   ขอบเขตงาน

   ขอบเขตงาน1

   ขอบเขตงาน2

   ขอบเขตงาน3

   ขอบเขตงาน4

   ราคากลาง

 

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จำนวน 2 รายการ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมคุณภาพสารมาตรฐานสมุนไพร จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 950,000.- (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาแล้ว ปรากฎว่า บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในวงเงิน 849,000.- บาท  (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

   ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟีแบบหมุนคอลัมน์ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 6,870,000.- (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาแล้ว ปรากฎว่า บริษัท ไตรโซลูชั่น จำกัด ในวงเงิน 6,578,000.- บาท  (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

   ประกาศผู้ชนะ

    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมคุณภาพสารมาตรฐานสมุนไพร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 950,000.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ขอบเขตงาน

  

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ ชุด  ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยบริษัท อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในวงเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

 ประกาศผู้ชนะ

 

     ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเชิญชวนเพื่อเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟี่แบบหมุนคอลัมน์ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 6,870,000.- บาท  (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ตามประกาศประกวดราคาเลขที่ 27/2565 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564  นั้น

      เนื่องจากมีผู้ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพียงรายเดียว ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

       ประกาศยกเลิก

         ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมคุณภาพสารมาตรฐานสมุนไพร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 26/2565 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 

         เนื่องจาก มีผู้ผ่านการเสนอราคาเพียงรายเดียว ทางคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ยกเลิกประกาศ