A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

                   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) รายการ เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟีแบบหมุนคอลัมน์ จำนวน 1 ชุด  ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2564  โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pharmacy.psu.ac.th   หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7428-8824-6 หรือ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ในวันและเวลาราชการ  

                 รายละเอียด

                ประกาศเชิญชวน

               เอกสารประกวดราคา

               ขอบเขตงาน

               ขอบเขตงาน1

             ขอบเขตงาน2

              ราคากลาง

               

    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องระเหยตัวทำละลายขนาดใหย่ จำนวน 1 ชุด ตามรายละเอียดดังนี้

       กำหนดขอรับเอกสารระหว่างวันที่  25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564

       กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูลวันที่  29 ตุลาคม 2564 ผ่านทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       กำหนดวันเสนอราคาวันที่  5 พฤศจิกายน 2564  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

      ประกาศเชิญชวน

      เอกสารประกวดราคา

      ขอบเขตงาน

      ขอบเขตงาน1

      ขอบเขตงาน2

      ราคากลาง

     

      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงพิเศษ สำหรับวิเคราะห์สารปริมาณน้อยในตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด  ระหว่างวันที่ 21-27 ตุลาคม 2564  โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pharmacy.psu.ac.th   หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7428-8824-6 หรือ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ในวันและเวลาราชการ

   ประกาศเชิญชวน

  เอกสารประกวดราคา

  ขอบเขตงาน

 ขอบเขตงาน1

 เกณฑ์การพิจารณา

 ราคากลาง

 

 

  

     คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยโดยเทคนิคระเหยน้ำหรือตัวทำละลายอินทรีย์ จำนวน 1 ชุด โดย

     - กำหนดขอรับเอกสาร  ระหว่างวันที่ 20 ตค.64-2 พย.64

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูลวันที่ 26 ตค.64

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงสอบถามข้อมูลวันที่ 28 ตค.64

     - กำหนดวันเสนอราคาวันที่ 3 พย.64

      รายละเอียด

    ประกาศเชิญชวน/เอกสารประกวดราคา

    ขอบเขตงาน

    ขอบเขตงาน1

   ราคากลาง

 

 

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณครุภัณฑ์ รายการ เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟีแบบหมุนคอลัมน์ จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

         กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564  โดยผู้เสนอคำวิจารณ์สามารถส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทาง  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

         ประกาศเชิญชวน

        เอกสารประกวดราคา

        ขอบเขตงาน

        ขอบเขตงาน1

        ขอบเขตงาน2

        ราคากลาง

 

             ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ความละเอียดสูง จำนวน 10 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้วโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท วีเทค อินโนเวชั่น จำกัด จัดซื้อในวงเงิน 200,000-บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานครุภัณฑ์ รายการเครื่องโครมาโตรกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงสำหรับวิเคราะห์หาสารปริมาณน้อยในตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด ตามรายละเอียดดังนี้

       

ประกาศเชิญชวน/เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน1

เกณฑ์การพิจารณา

ราคากลาง

   - กำหนดระยะเวลาการประชาพิจารณ์ 15-20 ตุลาคม  2564   ผู้สนใจสามารถสอบทางทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7428-8824-6

   

         

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้อบลมร้อน จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 185,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้วโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด จัดซื้อในวงเงิน 185,000-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษสำหรับงานเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และจุลชีววิทยา จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้วโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดซื้อในวงเงิน 490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2-5) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2-5

         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2565 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

       แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

     ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุแคปซูลแบบอัตโนมัติพร้อมระบบขัดทำความสะอาดแคปซูล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้เสนอราคาแล้ว ปรากฎว่า บริษัท คอนเวอร์แซนต์เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในวงเงินทั้งสิ้น  1,581.460 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะ

     ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบรรจุแคปซูลพร้อมระบบขัดทำความสะอาดแคปซูล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔   ตามรายละเอียด ดังนี้

       -  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

       -  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

       -  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pharmacy.psu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๒๘-๘๘๒๔-๖ ในวันและเวลาราชการ

       -  ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์)จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pharmacy.psu.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

 ประกาศเชิญชวน/เอกสารประกวดราคา

 ขอบเขตงาน

 ราคากลาง

  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ   ประจำปีงบประมาณ 2564  คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดังนี้

        1. เครื่องแยกโปรตีนโดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซีสแบบไอโซอิเลคทริโฟกัสซิ่ง จำนวน 1 เครื่อง  ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด เสนอราคาในวงเงิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

        2. ตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดซับไอระเหยสารเคมีและกรดแบบไร้ท่อ จำนวน 1 ตู้ ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคาในวงเงิน 420,000.- บาท(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

     รายละเอียดตามเอกสารแนบ

    ประกาศผู้ชนะ

 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสมุนไพร จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,700,200.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองร้อยบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้วโดยวิธีการคัดเลือก ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดซื้อในวงเงิน 1,700,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

           ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 284,000.-บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ ร้าน เอส.วี.แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

    ตามที่คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์สำหรับการหาปริมาณน้ำในสมุนไพร จำนวน 1 ชุด นั้น บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินจัดซื้อแล้วเสร็จ โดยจัดซื้อจาก บริษัท วีเทค อินโนเวชั่น จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 250,000.- บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฎตามประกาศผู้ชนะฯ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

     ประกาศผู้ชนะ

 

             ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์   รายการ เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด  บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎกว่า บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ 

  ประกาศผู้ชนะ

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเตรียมสารมาตรฐานจากสมุนไพร จำนวน 1 งาน  บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎกว่า บริษัท ออฟฟิเซียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ 

   ประกาศผู้ชนะ

 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 10 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 414,000.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

           ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด วงเงินงบประมาณ 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา