A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น  2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่  12 มกราคม -  19 มกราคม 2565

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ โปรสอบถามมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 13 มกราคม 2565 โดยทางคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th  ในวันที่ 14 มกราคม 2565

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคาซื้อ

ขอบเขตงาน

เอกสารแนบท้ายขอบเขตงาน(TOR)

เกณฑ์ประกอบการพิจารณา

ราคากลาง

      ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบการแช่แข็ง-ละลาย ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร จำนวน 1 เครือง  ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย บริษัท คอนเวอร์แซนต์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในวงเงิน 548,910.- บาท  (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดดังนี้

    ประกาศผู้ชนะ

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด  ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย บริษัท คอนเวอร์แซนต์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในวงเงิน 995,100.- บาท  (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

            ประกาศผู้ชนะ

    คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ  เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟีแบบหมุนคอลัมน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding ตามรายละเอียดดังนี้

         - กำหนดการขอรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 27  ธันวาคม 2564 - 12 มกราคม 2565 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

         -  ผู้สนใจราคา  สามารถยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 มกราคม 2565  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

          ประกาศเชิญชวน

          เอกสารประกวดราคา

          ขอบเขตงาน

          ขอบเขตงาน1

          ราคากลาง

 

 

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมคุณภาพสารมาตรฐานสมุนไพร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 26/2565 วงเงินงบประมาณ 950,000.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และกำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 - 27 ธันวาคม 2564 ผู้เสนอราคาต้องเข้าสำรวจ และประเมินพื้นที่ติดตั้ง และรับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการปรับปรุงสถานที่ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น.  คณะเภสัชศาสตร์ นั้น ทางคณะฯ ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าดูสถานที่ ตามไฟล์เอกสารแนบท้าย 

เอกสารชี้แจง

 

    

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเชิญชวนการเสนอราคา ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุดนั้น เนื่องจาก มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกการเชิญชวนเสนอราคา โดยจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ประกาศยกเลิก 3

            ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้นำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟีแบบหมุนคอลัมน์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2564   นั้น

            เนื่องจากการเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ฯ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏว่า มีข้อวิจารณ์  และคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างขอบเขตงานตามข้อวิจารณ์

          ด้งนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงขอนำเอกสารฯ ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์  โดยให้มีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษณ์  ดังนี้

             - กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564   พร้อมนี้ได้แนบรายเอียดมาด้วยแล้ว

            ประกาศเชิญชวน

            ประกาศประกวดราคา

            ขอบเขตงาน

           ขอบเขตงาน1

           ราคากลาง

 

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมคุณภาพสารมาตรฐานสมุนไพร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 26/2565  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 950,000.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 - 27 ธันวาคม 2564 

     - ผู้เสนอราคาต้องเข้าสำรวจ และประเมินพื้นที่ติดตั้ง และรับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการปรับปรุงสถานที่ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564  ผู้ที่จะเข้าดูสถานที่ ต้องมาพร้อมกันในเวลา 09.20 น. และทางคณะฯจะเริ่มชี้แจงข้อมูล เวลา 09.30 – 10.30 น. คณะเภสัชศาสตร์

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ โปรสอบถามมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยทางคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th  ในวันที่  21 ธันวาคม 2564

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  29 ธันวาคม 2564 

 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

 TOR

ราคากลาง

แบบแปลนวัสดุพื้น ชั้น 7

แบบแปลนแสงสว่าง ชั้น 7 

แบบแปลนระบบประปา ชั้น 7 

 

        ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณครุภัณฑ์ รายการ เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟีแบบหมุนคอลัมน์ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 6,870,000.- บาท  (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

         กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2564   โดยผู้เสนอคำวิจารณ์สามารถส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทาง  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         ประกาศเชิญชวน

        เอกสารประกวดราคา

        ขอบเขตงาน

       ขอบเขตงาน1

       ราคากลาง

         ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเชิญชวนการเสนอราคา ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด นั้น

         เนื่องจาก มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว  ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกการเชิญชวนเสนอราคา โดยจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

 

       ประกาศยกเลิก

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเชิญชวนการเสนอราคา ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบการแช่แข็ง-ละลาย ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร จำนวน1 เครื่อง นั้น

       เนื่องจาก มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว  ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกการเชิญชวนเสนอราคา โดยจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

        ประกาศยกเลิก

  

      ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมคุณภาพสารมาตรฐานสมุนไพร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 25/2565  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 950,000.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 3  - 14 ธันวาคม 2564 

     - ผู้เสนอราคาต้องเข้าสำรวจ และประเมินพื้นที่ติดตั้ง และรับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการปรับปรุงสถานที่ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564  ผู้ที่จะเข้าดูสถานที่ ต้องมาพร้อมกันในเวลา 13.20 น. และทางคณะฯจะเริ่มชี้แจงข้อมูล เวลา 13.30 – 14.30 น. คณะเภสัชศาสตร์

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ โปรสอบถามมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดยทางคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th  ในวันที่  8 ธันวาคม  2564

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  16 ธันวาคม 2564 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน

เกณฑ์การประเมิน

แบบแปลนวัสดุพื้น ชั้น 7

แบบแปลนแสงสว่าง ชั้น 7 

แบบแปลนระบบประปา ชั้น 7 

               ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 770,000.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้วโดยวิธีคัดเลือก ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ  บริษัท เมดิทอป จำกัด  จัดซื้อในวงเงิน 769,800.-บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

          ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบีบน้ำมันเอนกประสงค์ขนาดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้วโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด จัดซื้อในวงเงิน 80,000-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

 

ประกาศผู้ชนะ

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเชิญชวนการเสนอราคา ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุดนั้น เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกการเชิญชวนเสนอราคา โดยจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ประกาศยกเลิก

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น  2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่  01 ธันวาคม -  08 ธันวาคม 2564

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ โปรสอบถามมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 01 ธันวาคม  2564 โดยทางคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th  ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 09 ธันวาคม  2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ประกาศเชิญชวน

ประกาศ

ขอบเขตการจัดซื้อ HPLC

TOR

เกณฑ์การพิจารณา

ราคากลาง

 

      ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเชิญชวนเพื่อเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟี่แบบหมุนคอลัมน์ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 6,870,000.- บาท  (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน นั้น

      เนื่องจากมีผู้ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพียงรายเดียว ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

      ประกาศยกเลิก

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 60,000.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้วโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท ยอดนภา จำกัด จัดซื้อในวงเงิน 60,000-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

 

ประกาศผู้ชนะ

          ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ถังพักครีม ขนาด 60 ลิตร จำนวน 2 ถัง วงเงินงบประมาณ 80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้วโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด จัดซื้อในวงเงิน 80,000-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะ รายการ ถังพักครีม ขนาด 60 ลิตร

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมคุณภาพสารมาตรฐานสมุนไพร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคา(e-bidding) ครั้งที่ 10/2565   ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 วงเงินงบประมาณ 950,000.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยทางคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เห็นควรให้มีการยกเลิกการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าว เนื่องจาก เกิดจากข้อผิดพลาดในการจัดทำรายละเอียดการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางเว็บไซด์ของคณะฯ เรื่องการกำหนดวันการเข้าดูสถานที่ จึงทำให้เกิดข้อเสียเปรียบ – ได้เปรียบในการยื่นข้อเสนอ พร้อมนี้ได้แนบประกาศฯ เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

          ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดหาปริมาณน้ำ และน้ำมันหอมระเหยในสมุนไพร จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้วโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ  บริษัท วีเทค อินโนเวชั่น จำกัด จัดซื้อในวงเงิน 250,000-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา