A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

        ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง  รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีวิวทยา จำนวน 1  งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น  บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดจั้าง และได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในวงเงิน  1,630,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  ประกาศผู้ชนะ_ปป.ห้องปฏิบัติการฯ

      ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันสารเคมีด้วยระบบดูดซับไอสารเคมี จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นั้น

      ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท  เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด (ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 678,000.-บาท  (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

      ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 19/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นั้น

      ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท  เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด (ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,240,000.-บาท  (สองล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

           ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการซื้อชุดเก็บสารเคมีสำหรับห้องเก็บสารเคมี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

           ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บสารเคมีสำหรับห้องเก็บสารเคมี จำนวน 1 ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 299,600.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

            ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดจ้าง  รายการ จ้างแก้ไขระบบท่อด้านดูดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จำนวน 1 งาน   ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

           บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดจ้าง และได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ บริษัท โปรฟิเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงิน  258,790 บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างแก้ไขระบบท่อ

         ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องสกัดสารระบบไมโคเวฟ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น  บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อ และได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด ในวงเงิน  2,193,500 บาท  (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_เครื่องสกัดฯ

        ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ รายการ  ชุดครภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น  บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อ และได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ บริษัท เบคไทค กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด  ในวงเงิน  1,154,530 บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วนตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องจุลชีววิทยา

          ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์พัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 18/2566 นั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท กิบไทย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,151,555.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการแก้ไขระบบท่อด้านดูดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

           ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการซื้อเครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

          ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน จำนวน 6 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

บริษัท วีเทค อินโนเวชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 213,600.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

         ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการยาน้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

        ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการยาน้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไดมอนด์ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 193,100.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 16/2566 นั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ ในวงเงิน 549,000.-บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ตู้ชีวนิรภัย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 17/2566 นั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด ในวงเงิน 778,960.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

      ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันสารเคมีด้วยระบบดูดซับไอสารเคมี จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 20/2566 ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 780,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

    - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน - 15 พฤศจิกายน 2565 

    - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

   - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  16 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

   - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  17 พฤศจิกายน 2565 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

TOR (ร่างขอบเขตงาน) 

ราคากลาง

เกณฑ์คุณภาพ 

                ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาสเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดปริมาณโลหะหนัก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือกนั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  คือ บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  ในวงเงิน 2,858,000.00 บาท  (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

         ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ชุดเพิ่มปริมาณและวิเคราะห์สารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 14/2566 นั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  คือ บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด ในวงเงิน 1,150,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

        ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 19/2566 ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,850,000.-บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

    - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2565 

    - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

   - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  11 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

   - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  15 พฤศจิกายน 2565 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

TOR (ร่างขอบเขตงาน)

ราคากลาง

เกณฑ์คุณภาพ 

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาสเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ชุดถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของเซลล์ พร้อมวิเคราะห์ผลชนิดหัวกลับ  จำนวน 1 ชุดนั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  คือ บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด ในวงเงิน 2,394,000- บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 18/2566  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,152,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 8 พฤศจิกายน 2565 

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  14 พฤศจิกายน 2565 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

TOR (ร่างขอบเขตงาน) 

ราคากลาง

เกณฑ์คุณภาพ

             ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 12/2566  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,152,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

            เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคในการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์พัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ จำนวน 1 ชุด 

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ตามประกาศแนบท้าย

ยกเลิกประกาศ

        ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้ชีวนิรภัย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 780,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 780,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

      - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 4 พฤศจิกายน 2565 

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  7 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565      

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ขอบเขตงาน

ราคากลาง