A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาสเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์สมบัติสารด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบไม่ทำลายตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง นั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  คือ บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด ในวงเงิน 2,280,000.- บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

          ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ประกาศเชิญชวนการเข้าเสนอราคาสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์  จำนวน 2 รายการ ดังนี้

                     - งานจ้างก่อสร้าง รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 งาน

                     - ครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน 1 ชุด

  

             เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในรายละเอียดขอบเขตงานซึ่งเป็นสาระสำคัญ  คณะฯ จึงขอยกเลิกการประกาศเชิญชวนในครั้งนี้

 

    ประกาศยกเลิกเชิญชวนการเข้าเสนอราคา

   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์  รายการ เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ  จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 2,200,000- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน  2565  

            - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 2 พฤศจิกายน   2565

           -  คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา  วันที่ 3 พฤศจิกายน   2565 

           ประกาศเชิญชวน_เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ

           เอกสารประกวดราคา_เครื่องสกัดสารฯ

           ขอบเขตงาน_เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ2

           ราคากลาง_เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ2

          ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์  รายการ เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 550,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ราคากลาง

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์  รายการ ตู้ชีวนิรภัย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 780,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ราคากลาง

 

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์  รายการ ชุดเพิ่มปริมาณและวิเคราะห์สารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด   ระหว่างวันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ราคากลาง

            ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาสเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคางานจ้างสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน นั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  คือ ห้างหุ้นสวนจำกัด เรือนทอง เพาเวอร์ ซิสเท็ม  ในวงเงิน 3,300,000.- บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 12/2566  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,152,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 - 18 ตุลาคม 2565

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  19 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  25 ตุลาคม  2565 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

TOR (ร่างขอบเขตงาน)

ราคากลาง

เกณฑ์คุณภาพ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์  รายการ ชุดถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของเซลล์ พร้อมวิเคราะห์ผลชนิดหัวกลับ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 2,400,000- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 11-21 ตุลาคม  2565 ถึง  

            - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 25 ตุลาคม  2565

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน 1

ขอบเขตงาน 2

ราคากลาง

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 179 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 7/2566  ความแจ้งแล้วนั้น 

       บัดนี้ การดำเนินการสิ้นสุดแล้ว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 179 เครื่อง ได้แก่ บริษัท ยอดนภา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,627,972.-บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์  รายการเครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 738,000- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 11-21 ตุลาคม  2565 ถึง  

           - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 25 ตุลาคม  2565

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน 1

ขอบเขตงาน 2

ราคากลาง

        คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์  รายการ เครื่องสกัดสารระบบไมโคเวฟ  จำนวน 1 ชุด   ระหว่าง 11-17 ตุลาคม 2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 

ประกาศเชิญชวน_เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ

ประกาศประกวดราคา_เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ

ขอบเขตงาน_เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ

ราคากลาง_เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์  รายการชุดเครื่องจักรสำหรับทำแกรนูลสมุนไพร  จำนวน 1 ชุด   วงเงินงบประมาณ 1,800,000- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 10-21 ตุลาคม  2565  

            - สิ้นสุดระยะเวลาการสอบถามข้อมูล วันที่ 17 ตุลาคม  2565

           - กำหนดระยะเวลาการชี้แจงข้อสอบถาม วัน18 ตุลาคม  2565

           - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 25 ตุลาคม  2565

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาครั้งที่ 10/2565

ขอบเขตงานเครื่องแกรนูล

ราคากลางเครื่องแกรนูล

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์  รายการชุดเครื่องจักรสำหรับทำแกรนูลยาสมุนไพร  จำนวน 1 ชุด   วงเงินงบประมาณ 1,800,000.- บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 10-21 ตุลาคม  2565  

            - สิ้นสุดระยะเวลาการสอบถามข้อมูล วันที่ 17 ตุลาคม  2565

           - กำหนดระยะเวลาการชี้แจงข้อสอบถาม วัน18 ตุลาคม  2565

           - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 25 ตุลาคม  2565

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาครั้งที่ 1/2565

ขอบเขตงานเครื่องแกรนูล

ราคากลางเครื่องแกรนูล

     ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ จำนวน 1 ชุด นั้น

        เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

       ประกาศยกเลิกเชิญชวนการเข้าเสนอราคา

           ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 ไปแล้วนั้น

 

         เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด จากการไม่ระบุเงื่อนไขของเอกสารประกาศประกวดราคาที่ชัดเจน เป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงขอยกเลิกการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และทางคณะเภสัชศาสตร์ จะดำเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาใหม่ต่อไป

 

 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาสิ่งก่อสร้าง รายการ  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  จำนวน 1  งาน   วงเงินงบประมาณ 1,689,200.- บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 6-19 ตุลาคม  2565   

            - สิ้นสุดระยะเวลาการสอบถามข้อมูล วันที่ 11 ตุลาคม  2565

           - กำหนดระยะเวลาการชี้แจงข้อสอบถาม วัน12 ตุลาคม  2565

           - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 20  ตุลาคม  2565

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศเชิญชวน_ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุล

เอกสารประกวดราคา_ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุล

ขอบเขตงาน_ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุล

ราคากลาง_ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์  รายการ เครื่องวัดปริมาณโลหะหนัก จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 2,860,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 7-17 ตุลาคม  2565 ถึง  

            - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 18 ตุลาคม  2565

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน ASS

ขอบเขตงาน ASS1

ขอบเขตงาน ASS2

เกณฑ์ราคากลาง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์  รายการ เครื่องวิเคราะห์สมบัติสารด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบไม่ทำลายตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 2,728,500- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 6-12 ตุลาคม  2565 ถึง  

           - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 17 ตุลาคม  2565

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน 1

ขอบเขตงาน 2

ราคากลาง

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์  รายการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 ชุด   วงเงินงบประมาณ 1,156,400- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 5-18 ตุลาคม  2565 ถึง  

            - สิ้นสุดระยะเวลาการสอบถามข้อมูล วันที่ 10 ตุลาคม  2565

           - กำหนดระยะเวลาการชี้แจงข้อสอบถาม วัน11 ตุลาคม  2565

           - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 19 ตุลาคม  2565

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน1

ขอบเขตงาน2

ราคากลาง

  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์  รายการ ชุดเครื่องจักรสำหรับทำแกรนูลยาสมุนไพร จำนวน 1 ชุด  ค ระหว่าง 5 - 7 ตุลาคม 2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ราคากลาง