A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

              ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดจ้าง รายการรื้อ-ย้ายโต๊ะปฏิบัติการเภสัชเคมี   งบประมาณในการจัดจ้าง 500,000.- บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  บัดนี้การดำเนินการจัดจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ออฟฟเซียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 458,495.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะ

  

          ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณครุภัณฑ์ รายการ ระบบ IT ประกอบอาคารใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

         กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2565   โดยผู้เสนอคำวิจารณ์สามารถส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทาง  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ประกาศเอกสารเชิญชวน

   เอกสารประกวดราคา

   ขอบเขตงาน

   ขอบเขตงาน1

   ขอบเขตงาน2

   ขอบเขตงาน3

   ขอบเขตงาน4

   ราคากลาง

 

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จำนวน 2 รายการ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมคุณภาพสารมาตรฐานสมุนไพร จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 950,000.- (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาแล้ว ปรากฎว่า บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในวงเงิน 849,000.- บาท  (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

   ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟีแบบหมุนคอลัมน์ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 6,870,000.- (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาแล้ว ปรากฎว่า บริษัท ไตรโซลูชั่น จำกัด ในวงเงิน 6,578,000.- บาท  (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

   ประกาศผู้ชนะ

    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมคุณภาพสารมาตรฐานสมุนไพร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 950,000.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ขอบเขตงาน

  

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ ชุด  ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยบริษัท อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในวงเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

 ประกาศผู้ชนะ

 

     ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเชิญชวนเพื่อเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟี่แบบหมุนคอลัมน์ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 6,870,000.- บาท  (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ตามประกาศประกวดราคาเลขที่ 27/2565 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564  นั้น

      เนื่องจากมีผู้ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพียงรายเดียว ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

       ประกาศยกเลิก

         ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมคุณภาพสารมาตรฐานสมุนไพร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 26/2565 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 

         เนื่องจาก มีผู้ผ่านการเสนอราคาเพียงรายเดียว ทางคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ยกเลิกประกาศ

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น  2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่  12 มกราคม -  19 มกราคม 2565

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ โปรสอบถามมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 13 มกราคม 2565 โดยทางคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th  ในวันที่ 14 มกราคม 2565

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคาซื้อ

ขอบเขตงาน

เอกสารแนบท้ายขอบเขตงาน(TOR)

เกณฑ์ประกอบการพิจารณา

ราคากลาง

      ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบการแช่แข็ง-ละลาย ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร จำนวน 1 เครือง  ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย บริษัท คอนเวอร์แซนต์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในวงเงิน 548,910.- บาท  (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดดังนี้

    ประกาศผู้ชนะ

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด  ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย บริษัท คอนเวอร์แซนต์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในวงเงิน 995,100.- บาท  (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

            ประกาศผู้ชนะ

    คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ  เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟีแบบหมุนคอลัมน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding ตามรายละเอียดดังนี้

         - กำหนดการขอรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 27  ธันวาคม 2564 - 12 มกราคม 2565 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

         -  ผู้สนใจราคา  สามารถยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 มกราคม 2565  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

          ประกาศเชิญชวน

          เอกสารประกวดราคา

          ขอบเขตงาน

          ขอบเขตงาน1

          ราคากลาง

 

 

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมคุณภาพสารมาตรฐานสมุนไพร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 26/2565 วงเงินงบประมาณ 950,000.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และกำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 - 27 ธันวาคม 2564 ผู้เสนอราคาต้องเข้าสำรวจ และประเมินพื้นที่ติดตั้ง และรับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการปรับปรุงสถานที่ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น.  คณะเภสัชศาสตร์ นั้น ทางคณะฯ ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าดูสถานที่ ตามไฟล์เอกสารแนบท้าย 

เอกสารชี้แจง

 

    

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเชิญชวนการเสนอราคา ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุดนั้น เนื่องจาก มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกการเชิญชวนเสนอราคา โดยจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ประกาศยกเลิก 3

            ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้นำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟีแบบหมุนคอลัมน์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2564   นั้น

            เนื่องจากการเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ฯ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏว่า มีข้อวิจารณ์  และคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างขอบเขตงานตามข้อวิจารณ์

          ด้งนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงขอนำเอกสารฯ ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์  โดยให้มีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษณ์  ดังนี้

             - กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564   พร้อมนี้ได้แนบรายเอียดมาด้วยแล้ว

            ประกาศเชิญชวน

            ประกาศประกวดราคา

            ขอบเขตงาน

           ขอบเขตงาน1

           ราคากลาง

 

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมคุณภาพสารมาตรฐานสมุนไพร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 26/2565  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 950,000.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 - 27 ธันวาคม 2564 

     - ผู้เสนอราคาต้องเข้าสำรวจ และประเมินพื้นที่ติดตั้ง และรับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการปรับปรุงสถานที่ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564  ผู้ที่จะเข้าดูสถานที่ ต้องมาพร้อมกันในเวลา 09.20 น. และทางคณะฯจะเริ่มชี้แจงข้อมูล เวลา 09.30 – 10.30 น. คณะเภสัชศาสตร์

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ โปรสอบถามมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยทางคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th  ในวันที่  21 ธันวาคม 2564

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  29 ธันวาคม 2564 

 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

 TOR

ราคากลาง

แบบแปลนวัสดุพื้น ชั้น 7

แบบแปลนแสงสว่าง ชั้น 7 

แบบแปลนระบบประปา ชั้น 7 

 

        ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณครุภัณฑ์ รายการ เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟีแบบหมุนคอลัมน์ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 6,870,000.- บาท  (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

         กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2564   โดยผู้เสนอคำวิจารณ์สามารถส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทาง  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         ประกาศเชิญชวน

        เอกสารประกวดราคา

        ขอบเขตงาน

       ขอบเขตงาน1

       ราคากลาง

         ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเชิญชวนการเสนอราคา ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด นั้น

         เนื่องจาก มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว  ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกการเชิญชวนเสนอราคา โดยจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

 

       ประกาศยกเลิก

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเชิญชวนการเสนอราคา ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบการแช่แข็ง-ละลาย ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร จำนวน1 เครื่อง นั้น

       เนื่องจาก มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว  ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกการเชิญชวนเสนอราคา โดยจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

        ประกาศยกเลิก

  

      ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมคุณภาพสารมาตรฐานสมุนไพร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 25/2565  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 950,000.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 3  - 14 ธันวาคม 2564 

     - ผู้เสนอราคาต้องเข้าสำรวจ และประเมินพื้นที่ติดตั้ง และรับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการปรับปรุงสถานที่ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564  ผู้ที่จะเข้าดูสถานที่ ต้องมาพร้อมกันในเวลา 13.20 น. และทางคณะฯจะเริ่มชี้แจงข้อมูล เวลา 13.30 – 14.30 น. คณะเภสัชศาสตร์

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ โปรสอบถามมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดยทางคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th  ในวันที่  8 ธันวาคม  2564

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  16 ธันวาคม 2564 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน

เกณฑ์การประเมิน

แบบแปลนวัสดุพื้น ชั้น 7

แบบแปลนแสงสว่าง ชั้น 7 

แบบแปลนระบบประปา ชั้น 7