A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของเซลล์ พร้อมวิเคราะห์ผลชนิดหัวกลับ จำนวน 1 ชุด ระหว่างวันที่  5-7 ต.ค. 2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน 1

ขอบเขตงาน 2

      คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 งาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ระหว่าง 3 - 5 ตุลาคม 2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ราคากลาง

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง  ระหว่างวันที่  3-5 ต.ค. 2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน 1

ขอบเขตงาน 2

            ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 179 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 7/2566  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,673,080.-บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 - 5 ตุลาคม 2565 

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยทางคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th  ในวันที่ 30 กันยายน 2565 

       เนื่องจากมีผู้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 179 เครื่อง ทางหน่วยพัสดุ จึงขอชี้แจงข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม ดังไฟล์เอกสารแนบท้าย 

เอกสารชี้แจงข้อมูล

    ตามที่คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำ วิจารณ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุ ด ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน ๑ ชุด  ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน  2565 นั้น

   เนื่องจากมีการปรับปรุงรายละเอียดขอบเขตงานซึ่งเป็นสาระสำคัญ  ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเผยแพร่ขอบเขตงาน (ครั้งที่ 2) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์จากสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 

  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

   ประกาศเชิญชวน

   เอกสารประกวดราคา

  ขอบเขตงาน

  ขอบเขตงาน1

ขอบเขตงาน2

ราคากลาง

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำ วิจารณ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดปริมาณโลหะหนัก จำนวน 1 เครื่อง  ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-4 ต.ค. 2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน 1

ขอบเขตงาน 2

    ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องบรรยายคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ  912,700.- บาท  (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4/2566 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 นั้น

    บัดนี้การดำเนินการสิ้นสุดแล้ว โดยได้ดำเนินการจัดซื้อจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด  รุ่งโรจน์ภาคใต้ แอนด์ ซัพพลาย ในราคา 790,000.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    ประกาศผู้ชนะ

 

 

 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำ วิจารณ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์สมบัติสารด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบไม่ทำลายตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง  ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.-3 ต.ค. 2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน 2

ขอบเขตงาน 3

            ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 179 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 6/2566  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,673,080.-บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน)  

            เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคในการจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 179 เครื่อง ตามประกาศประกวดราคาเช่าฯ ครั้งที่ 6/2566  ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ตามประกาศแนบท้าย

ประกาศยกเลิก

        ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 179 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 7/2566  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,673,080.-บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 - 5 ตุลาคม 2565 

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ โปรสอบถามมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยทางคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th  ในวันที่ 30 กันยายน 2565 

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  6 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  7 ตุลาคม  2565 

ประกาศประกวดราคา 

ประกาศเชิญชวน 

TOR (ขอบเขตงาน)

ราคากลาง

เกณฑ์คุณภาพ 

           ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ประกาศเชิญชวนการเข้าเสนอราคาสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 งาน  ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565   นั้น

          เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกการจัดซื้อครั้งนี้

 

      ประกาศยกเลิก

    

          คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำ วิจารณ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุ ด ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน ๑ ชุด  ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน  2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

  ประกาศเชิญชวน

 เอกสารประกวดราคา

 ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน1

ขอบเขตงาน2

ราคากลาง

     ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาสเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาซือครุภัณฑ์ รายการ ระบบ IT ติดตั้งประกอบอาคารใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

  นั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  คือ บริษัท ไดมอนด์ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว

 ประกาศผู้ชนะ

         ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 179 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 6/2566  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,673,080.-บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน - 15 กันยายน 2565 

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ โปรสอบถามมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 12 กันยายน 2565 โดยทางคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th  ในวันที่ 12 กันยายน 2565 

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  19 กันยายน 2565 

 

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศเชิญชวน

TOR (ขอบเขตงาน)

ราคากลาง

เกณฑ์คุณภาพ

 

     ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาสเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคางานจ้างสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน นั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  คือ ห้างหุ้นสวนจำกัด เรือนทอง เพาเวอร์ ซิสเท็ม  ในวงเงิน 3,300,000.- บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

 

   ประกาศผู้ชนะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ  เครื่องสกัดสารระบบไมโคเวฟ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 2,200,000- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึง 9 กันยายน  2565

            - สิ้นสุดระยะเวลาการสอบถามข้อมูล วันที่ 2 กันยายน 2565

           - กำหนดระยะเวลาการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 5 กันยายน 2565

           - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 9 กันยายน  2565

 ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน1

ราคากลาง

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 งาน  วงเงินงบประมาณ 1,689,200.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 31  สิงหาคม 2565 ถึง 9 กันยายน  2565

            - สิ้นสุดระยะเวลาการสอบถามข้อมูล วันที่ 5  กันยายน  2565

           - กำหนดระยะเวลาการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 6 กันยายน  2565

           - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 12 กันยายน  2565

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน1

ราคากลาง

              คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 912,700.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ถึง 6 กันยายน  2565

            - สิ้นสุดระยะเวลาการสอบถามข้อมูล วันที่ 30 สิงหาคม 2565

           - กำหนดระยะเวลาการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 31 สิงหาคม 2565

           - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 7 กันยายน  2565

       ประกาศเชิญชวน

      เอกสารประกวดราคา

      ขอบเขตงาน

      แบบติดตั้ง

      ราคากลาง

     คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ระบบ IT ติดตั้งประกอบอาคารใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

           -  กำหนดขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถึง 7 กันยายน 2565

           -  กำหนดสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ 30 สิงหาคม 2565 และคณะฯ ชี้แจงข้อสอบถามวันที่ 31 สิงหาคม 2565

           -  กำหนดเสนอราคาวันที่ 8 กันยายน 2565 

    ประกาศเชิญชวน

    ประกาศประกวดราคา 

    ขอบเขตงาน

    ขอบเขตงาน1

    ขอบเขตงาน2

    ขอบเขตงาน3

    ราคากลาง

       คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 งาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ตามวันเวลาดังกล่าว

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน1

ราคากลาง

       คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 งาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ตามวันเวลาดังกล่าว

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน1

ราคากลาง