A A A

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

      ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันสารเคมีด้วยระบบดูดซับไอสารเคมี จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 20/2566 ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 780,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

    - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน - 15 พฤศจิกายน 2565 

    - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

   - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  16 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

   - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  17 พฤศจิกายน 2565 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

TOR (ร่างขอบเขตงาน) 

ราคากลาง

เกณฑ์คุณภาพ 

                ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาสเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดปริมาณโลหะหนัก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือกนั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  คือ บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  ในวงเงิน 2,858,000.00 บาท  (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

         ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ชุดเพิ่มปริมาณและวิเคราะห์สารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 14/2566 นั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  คือ บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด ในวงเงิน 1,150,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

        ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 19/2566 ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,850,000.-บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

    - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2565 

    - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

   - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  11 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

   - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  15 พฤศจิกายน 2565 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

TOR (ร่างขอบเขตงาน)

ราคากลาง

เกณฑ์คุณภาพ 

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาสเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ชุดถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของเซลล์ พร้อมวิเคราะห์ผลชนิดหัวกลับ  จำนวน 1 ชุดนั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  คือ บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด ในวงเงิน 2,394,000- บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 18/2566  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,152,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 8 พฤศจิกายน 2565 

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  14 พฤศจิกายน 2565 

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

TOR (ร่างขอบเขตงาน) 

ราคากลาง

เกณฑ์คุณภาพ

             ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 12/2566  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,152,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

            เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคในการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์พัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ จำนวน 1 ชุด 

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ตามประกาศแนบท้าย

ยกเลิกประกาศ

        ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้ชีวนิรภัย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 780,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 780,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

      - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 4 พฤศจิกายน 2565 

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  7 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565      

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ขอบเขตงาน

ราคากลาง

      ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 550,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 550,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 4 พฤศจิกายน 2565 

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  7 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565      

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ขอบเขตงาน

ราคากลาง

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาสเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการเครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่องนั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  คือ บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด ในวงเงิน 737,230.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

          ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์  รายการ ตู้ชีวนิรภัย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 780,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ราคากลาง

              ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์  รายการ เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 550,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ราคากลาง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์  รายการ ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ1,156,400 โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 3  พฤศจิกายน  2565  

            - กำหนดวันสอบถามข้อมูล ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

            - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 4 พฤศจิกายน   2565

           -  คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา  วันที่ 7 พฤศจิกายน   2565 

ประกาศเชิญชวน_ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจุลฯ

เอกสารประกวดราคาครั้งที่ 15/256

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน1

ขอบเขตงาน2

ราคากลาง

         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาสิ่งก่อสร้าง  รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ1,689,200.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 3  พฤศจิกายน  2565  

            - กำหนดวันสอบถามข้อมูล ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยคณะฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

            - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 4 พฤศจิกายน   2565

           -  คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา  วันที่ 7 พฤศจิกายน   2565 

 ประกาศเชิญชวน_ปรับปรุงห้อปฎิบัติการงจุลฯ

เอกสารประกวดราคา_ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุล

ขอบเขตงาน

ราคากลาง_ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุล

ราคากลาง1

        ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเพิ่มปริมาณและวิเคราะห์สารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 14/2566 ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,150,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2565 

     - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-288824-6 

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  1 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา ในวันที่  7 พฤศจิกายน 2565  

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

TOR (ร่างขอบเขตงาน)

ราคากลาง

เกณฑ์คุณภาพ 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาสเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์สมบัติสารด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบไม่ทำลายตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง นั้น  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  คือ บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด ในวงเงิน 2,280,000.- บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

          ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ประกาศเชิญชวนการเข้าเสนอราคาสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์  จำนวน 2 รายการ ดังนี้

                     - งานจ้างก่อสร้าง รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 1 งาน

                     - ครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน 1 ชุด

  

             เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในรายละเอียดขอบเขตงานซึ่งเป็นสาระสำคัญ  คณะฯ จึงขอยกเลิกการประกาศเชิญชวนในครั้งนี้

 

    ประกาศยกเลิกเชิญชวนการเข้าเสนอราคา

   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาครุภัณฑ์  รายการ เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ  จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 2,200,000- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กำหนดระยะเวลาการรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน  2565  

            - กำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา  วันที่ 2 พฤศจิกายน   2565

           -  คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา  วันที่ 3 พฤศจิกายน   2565 

           ประกาศเชิญชวน_เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ

           เอกสารประกวดราคา_เครื่องสกัดสารฯ

           ขอบเขตงาน_เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ2

           ราคากลาง_เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ2

          ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์  รายการ เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 550,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ราคากลาง

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์  รายการ ตู้ชีวนิรภัย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 780,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ราคากลาง

 

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์  รายการ ชุดเพิ่มปริมาณและวิเคราะห์สารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด   ระหว่างวันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2565  โดยผู้ที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ราคากลาง